$left
$middle

Kiertävä pedagogi

Kiertävä pedagogi voi halutessasi tulla käymään lapsesi esikoulussa tai pedagogisessa hoitopaikassa säännöllisesti ja tukea lapsesi suomen kielen kehitystä.

Osa suomen kielen hallintoalueen kuluihin tarkoitetusta valtiontuesta käytetään vuonna 2021 kiertävän pedagogin palkkaamiseen neuvonpitoryhmän toiveiden mukaisesti.

Oikeus saada kiertävän pedagogin tarjoamaa suomen kielen tukea koskee sekä kunnalliseen että yksityiseen esiopetukseen ja pedagogiseen hoitoon osallistuvia suomalaistaustaisia lapsia.

Tukea voi saada suomalaistaustainen lapsi, jonka huoltaja tai huoltajat toivovat tukea lapsen kulttuuri-identiteetin ja vähemmistökielen säilyttämiseen ja vahvistamiseen.

Spinnerietin esikoulun suomenkielistä esikoulua käyvät lapset eivät kuulu kiertävän pedagogin tuen piiriin.

Huoltajana voit hakea kiertävän pedagogin tarjoamaa suomen kielen tukea lomakkeella ”Anmälan om ambulerande stöd för barn med finsk anknytning”. Huomaa, että lomake ei tällä hetkellä ole täytettävissä sähköisesti, vaan se täytyy tulostaa ja täyttää käsin.

Toimita täytetty lomake lapsesi esikouluun/hoitopaikkaan.

Ambulerande pedagog

En ambulerande pedagog kan regelbundet besöka ditt barns förskola eller pedagogiska omsorg och hjälpa barnet att utveckla det finska språket.

En del av statsbidraget för det finska förvaltningsområdet kommer under 2021 att användas till den ambulerande pedagogen i enlighet med samrådsgruppens önskemål.

Finskspråkiga barn inom de kommunala och fristående förskolorna samt pedagogisk omsorg har rätt att få språkstödet som erbjuds av den ambulerande pedagogen.

Barn med finsk bakgrund vars vårdnadshavare önskar bevara och förstärka barnets kultur, identitet och minoritetsspråk kan få detta stöd.

Barn som går på Spinneriets finskspråkiga avdelning omfattas inte av det ambulerande stödet.

Som vårdnadshavare kan du använda blanketten "Anmälan om ambulerande stöd för barn med finsk anknytning" för att söka det ambulerande stödet. Tänk på att blanketten för tillfället inte kan fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut och fyllas i manuellt.

Skicka den ifyllda blanketten till ditt barns förskola/pedagogiska omsorg.