Seniori- ja vanhuspalvelut

Näilta sivuilta löydät tietoa Malmön kaupungin senioreille ja vanhuksille tarjoamista palveluista.

Här hittar du information på finska om Malmö stads stöd och service till äldre och seniorer.

Bild äldre kvinna

Malmön kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, mikä tarkoittaa sitä, että kunnalla on velvollisuus järjestää vanhustenhoitopalveluja niitä pyytävälle asukkaalle joko kokonaan tai osittain suomen kielellä. Malmön asukkailla on myös oikeus käyttää suomen kieltä kunnan kanssa asioidessa.

Malmö stad är en del av det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att kommunen är vid efterfrågan skyldig att erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska. Sverigefinska Malmöbor har även rätt till att använda finska vid vissa kontakter med kommunen.

Onko sinulla Malmön  vanhustenhoitoon liittyviä kysymyksiä, joista haluat keskutella suomeksi? Voit soittaa projektisihteeri Taina Cronhamnille keskiviikkoisin klo. 8.30-10.30 puhelinnumeroon 040-344056.

Vanhustenhoitoa koskevien neuvonpitojen päivämäärät (kevät 2018) löydät sivulta Neuvonpito.

 

Har du frågor gällande äldreomsorg i Malmö och har behov av att prata om det på finska?  Du är välkommen att ringa projektsekreterare Taina Cronhamn på onsdagar mellan kl. 08.30-10.30 på telefon 040-344056.

 

Datumen för samråd om äldreomsorg (våren 2018) hittar du på sidan Samråd.

Tarvekartoitus

Kotipalvelua suomeksi, suomenkielinen osasto palvelutaloon vai jotakin muuta?

Malmön kaupunki lähetti joulukuussa 2015 Malmössä asuville yli 65-vuotiaille Suomessa syntyneille henkilöille kyselylomakkeen koskien vanhustenhoitoa. Päätös kyselytutkimuksen tekemisestä tehtiin 17. marraskuuta 2015 pidetyssä neuvonpidossa. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, millaisia vanhustenhoitotarpeita ruotsinsuomalaisilla Malmöläisillä on. Kyselyn tuloksia käytetään lähtökohtana tuleville suomenkielistä vanhustenhoitoa koskeville toimenpiteille.

Kooste kyselyn tuloksista (pdf, 519 kB)

Behovskartläggning

Hemtjänst på finska, en finskspråkig avdelning på ett äldreboende eller något annat?

I december 2015 skickade Malmö stad ut en enkät om äldreomsorg till samtliga finlandsfödda Malmöbor över 65 år. Beslutet att göra en enkätundersökning togs i samband med ett samråd som hölls den 17 november. Syftet med undersökningen var att utreda hur behovet av finskspråkig äldreomsorg ser ut för sverigefinska Malmöbor. Resultatet av undersökningen ska användas som en utgångspunkt för kommande insatser.

Sammanfattning om kartläggningens resultat (pdf, 519 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 15:10