Neuvonpito / Samråd

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä edellyttää, että ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Malmön kaupunki neuvottelee ruotsinsuomalaisten asukkaidensa kanssa heitä koskettavista kysymyksistä neuvonpidoissa. Neuvonpidot keskittyvät tavallisesti yhteen tai useampaan alla olevista aihealueista:

  • esikoulu
  • koulu
  • vanhustenhoito
  • kulttuuri
  • viestintä

Kaikille avoimia suurneuvonpitoja järjestetään muutaman kerran vuodessa. Esikoulu-, koulu-, vanhustenhoito-, kulttuuri- ja viestintäkysymyksillä on myös omat neuvonpitoryhmänsä, joiden kanssa Malmön kaupunki kokoontuu tarvittaessa.

Samråd

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till inflytande i frågor och beslut som berör dem.

Malmö stad samråder med de sverigefinska invånarna i frågor som berör dem under samrådsmötena. Samrådsmötena inriktar sig vanligtvis på ett eller flera av områdena nedan:

  • förskolan
  • skolan
  • äldreomsorgen
  • kulturen
  • kommunikation

Några gånger om året anordnas storsamråd som är öppna för alla. Områdena förskola, skola, äldreomsorg, kultur- och kommunikationsfrågor har också egna samrådsgrupper, och möten med Malmö stad anordnas vid behov.

Senast ändrad: 2021-03-26 15:32