Asialista / Dagordning

Täältä löydät 18.11. suurneuvonpidon asialistan ja neuvonpidon keskustelukysymykset.

Här finner du dagordningen till storsamrådet den 18/11 samt samrådets diskussionsfrågor.

Asialista – suurneuvonpito 18.11. kl. 18.00-20.00

- Malmön kaupunki tiedottaa lyhyesti suomen kielen hallintoaluetyöstä

- Uusi ehdotettu neuvonpitojärjestelmä, joka on muotoiltu yhdessä
ruotsinsuomalaisten edustajien kanssa, esitetään

- Ruotsinsuomalaiset edustajat tulevalle vuodelle valitaan, vähintään yksi joka osa-alueelle, jotka ovat esikoulu, koulu, vanhustenhoito, kulttuuri ja viestintä

- Neuvonpitokeskustelut

- Neuvonpito päättyy

Neuvonpidon keskustelukymykset:
1) Onko uusi ehdotettu neuvonpitojärjestelmä hyvä? Vai onko muutoksia, joita olisi hyvä tehdä, jotta ruotsinsuomalaisten Malmöläisten osallisuus paranisi?

2) Miten voi houkutella enemmän ruotsinsuomalaisia Malmöläisiä neuvonpitoihin ja saada heidät kiinnostumaan edustajana olemisesta?

3) Voisiko edustajilla olla joku muu nimike? Jos voisi, mikä se voisi olla?

4) Pitäisikö Malmön kaupungin järjestää koulutus uusille ruotsinsuomalaisille edustajille? Jos sellainen järjestettäisiin, mitä sellaisen koulutuksen pitäisi sisältää?

5) Malmön kaupungin ja ruotsinsuomalaisen ryhmän välisenä lenkkinä oleminen on edustajille tärkeä tehtävä, miten Malmön kaupunki sekä Malmön ruotsinsuomalaiset voivat yhdessä luoda parhaat mahdollisuudet tälle?

Dagordning – storsamråd 18/11 kl. 18.00-20.00

- Kortare information om Malmö stads arbetet med finskt förvaltningsområde

- Presentation av ny föreslagen samrådsstruktur som tagits fram i samråd med sverigefinska representanter

- Val av sverigefinska representanter för det kommande året, men två per fokusområde, som är förskola, skola, äldreomsorg, kultur och kommunikation.

- Samrådsdiskussioner

- Avslutning

Diskussionsfrågor:
1) Är den nya föreslagna samrådsstrukturen bra? Eller finns det några förändringar som borde göras i den för att bidra till bättre delaktighet för sverigefinska Malmöbor?

2) Hur kan man locka fler sverigefinska Malmöbor till samråd och till att vilja vara sverigefinsk representant?

3) Skulle det kunna finnas en annan benämning för representanter? Vad skulle det i så fall kunna vara?

4) Borde Malmö stad ordna ett utbildningstillfälle för nyvalda sverigefinska representanter? Om ja, vad tycker ni att en sådan utbildning skulle behöva innehålla?

5) De sverigefinska representanterna har den viktiga uppgiften att agera länk mellan minoriteten och kommunen, hur skapar Malmö stad och sverigefinska Malmöbor de bästa förutsättningarna för representanterna att göra detta?