$left
$middle

Dagvatten

Dagvatten är vanligt återkommande regn med upp till 20-års återkomsttid och som hanteras i dagvattensystemet. Sedan 2008 är VA Syd Malmö stads va-huvudman och ansvarar därmed för att hantera den erforderliga anläggningar som ingår i den allmänna va-anläggningen. Kvar på kommunen ligger ansvaret att hantera dagvattenanläggningar som hanterar kommunens egna fastigheter.

Krav

Vid dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar gäller följande:

  • Dimensionering och utformning av dagvattensystemet ska ske utifrån Svenskt Vattens publikationer P110 (Dimensionering av allmänna avloppsledningar), P104 (Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem) samt P105 (Hållbar dag- och dränvattenhantering).
  • Dagvattenstrategi för Malmö och Ansvar för dagvatten skall följas.
  • Vid beräkning av fördröjningsvolym ska återkomsttid enligt P110 användas samt den varaktighet som ger störst volym. Klimatfaktor 1,25 ska användas.
  • Dagvattenavledning ska ske med självfall. Endast vid få undantag godkänns pumpning av dagvatten.
  •  

Riktlinjer

Om det är möjligt ska fördröjning av dagvatten i första hand ske i öppen anläggning i park eller på grönyta. Park ska vara den primära ytan för fördröjning så att gatans användning kan ges möjlighet att vara flexibel över tid. En öppen anläggning är att föredra eftersom den har en renande effekt och oftast är det mest kostnadseffektiva alternativet. Väl gestaltad och utformad kan den också bli en tillgång till platsen.

Under plan- och förstudieprocessen är det mest lämpligt att formulera åtgärder för hantering av dagvatten samt vilka ytor som får tas i anspråk. Detta tas fram i nära samarbete med både Malmö Stad och VA SYD. I görligaste mån ska ytor för fördröjning av dagvatten samlokaliseras med ytor för hantering av skyfall/extrema regn.

Frånsteg från Dagvattenstrategin är att dagvattenhanteringen ska ske på allmän platsmark.

Det är viktigt att se dagvatten som en positiv resurs i stadsmiljön. I många lägen är det platsens förutsättningar som ger ramarna för utformningen. Syftet med dagvattenanläggningen är naturligtvis också styrande för vilken utformning som väljs. Det är skillnad på om en anläggning dimensioneras endast för fördröjning eller om den dimensioneras för rening av dagvattnet.

Krav när rening av vägdagvatten ska ske anges i dagvattenstrategin. Grundtanken är att dagvattenanläggningar ska vara en naturlig del av stadsmiljön och principerna tar hänsyn till funktionen, biologisk mångfald, estetik och säkerhet.

Dagvattendammar bör utformas med ett varierande vattendjup för att skapa goda förutsättningar för ett rikt biologiskt liv och samtidigt att fördröja vattnet. Se vidare utformningsprinciper i Dagvattenstrategi för Malmö. Växt- och artval anpassas efter de aktuella förutsättningarna.

Rening

En bedömning av påverkan av om- eller nybyggnationen ska göras. Klassificering av dagvatten kan behöva ske med hänsyn till dess föroreningsinnehåll samt klassificering av recipienter med hänsyn till deras känslighet för föroreningsutsläpp. Bedöms den innebära negativa konsekvenser för recipienten eller vägdagvattnet enligt dagvattenstrategin bedöms behöva renas ska förebyggande åtgärder för att begränsa föroreningsbelastningen på dagvattnen tas fram.

På boverkets hemsida finns det mer information angående dagvattenhantering i projekt som är kopplade till plan- och bygglagen.

Strategidokument kopplade till dagvatten

Kontaktinformation

sv