$left
$middle

Skyfall

Skyfall är större regn som inte kan hanteras av dagvattensystemet och som innebär risker för liv, störningar på samhällsviktig verksamhet, allvarliga personella och materiella skador och skador på miljön.

2014 föll det stora mängder vatten över Malmö. Mängderna motsvarar 65 Turning Torsos och av dessa kunde 11 Turning Torsos hanteras i ledningssystemet. Det blev då tydligt vilka utmaningar Malmö står för gällande stora regn och stadens skyfallsarbete påbörjades.

Det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan dagvattenhantering och skyfallshantering, även om dessa kan överlappa varandra i sin funktion.

För Malmö ska dimensionering av skyfallsåtgärder göras för ett 100-årsregn.

Skyfallsåtgärder kan genomföras på allmän platsmark, det vill säga på gator, torg och i parker. Men den allmänna platsmarken är inte tillräckligt för att Malmö ska kunna hantera ett 100-årsregn. Det krävs åtgärder i olika skalor och på såväl kommunal som på privat mark.

Åtgärderna kan beskrivas som micro-, meso-, macro-, och ledningsnätslösningar.

Krav

Vid projektering ska skyfallskanalys utföras för att bedöma konsekvensen av åtgärden. Jämförelse ska göras mellan befintlig situation och situationen efter planerat åtgärdsförslag för att säkerställa att åtgärden är lämplig och inte innebär oacceptabla konsekvenser.

För att säkerställa kraven med avseende på skyfall ska följande punkter uppfyllas:

 • Bebyggelse ska inte skadas vid översvämning. Samhällsviktiga funktioner och golvnivåer ska ha en marginal till högsta vattennivån som uppstår vid skyfall.
 • Tillgänglighet till nya byggnaders entréer.
 • Framkomlighet till och från uppdragsområdet.
 • Översvämningssituationen inom och utanför uppdragsområdet ska inte försämras på ett sätt som innebär risk för människor, att byggnader riskerar att skadas eller att framkomligheten minskar.

Det ska säkerställas att:

 • Vatten ska inte stå mot byggnader
 • Det ska inte stå mer än 2 dm vatten på räddningsvägar för att säkerställa att räddningsfordon kan komma fram

Beroende på projektets natur och detaljnivå kan olika program användas som Mike+, Mike 21 eller Scalgo. Skyfallskartering för ett 100-års regn med klimatfrågor 1,3 över hela Malmö i GIS eller PDF samt Mike Flood-modell (med befintliga förhållanden), inklusive tillhörande modellbeskrivning finns att tillgå.

För känsliga områden, exempelvis instängda områden eller områden med samhällsviktig verksamhet, ska även konsekvensen av större regn än de med 100-års återkomsttid tas i beaktande.

Riktlinjer

Vid projektering handlar det framförallt om att utgå från den information som finns att tillgå.

Att tänka på vid projektering:

 • Vad säger detaljplanen eller förstudien? Om det inte finns någon information skall projektledaren svara på frågan om hur skyfall ska hanteras.
 • Hur kommer ett skyfallsregn röra sig till/från projektområdet och inom det?
 • Hindras befintliga rinnstråk och vad blir konsekvensen av detta?
 • Åtgärder kan ha olika eller flera syften för skyfallshantering; dels att transportera vatten till recipient eller lämplig fördröjningsplats eller dels som en ren fördröjningsåtgärd. Exempel på skyfallsåtgärder som kan passa på allmän plats är ”raingardens” eller växtbäddar, olika former av samnyttjade ytor, diken av olika slag, dammar, skyfallsvägar och rännor eller kanaler i olika utformning och storlek.
 • Övriga gator bör vara framkomliga med ett maximalt vattendjup på 3 dm.

Vägledning för skyfallskartering finns på MSB:s hemsida Vägledning för skyfallskartering.

Inspirationsbilder

Kontakt för övergripande frågor om skyfall

För övergripande frågor om skyfall kontakta fastighets- och gatukontorets dagvatten- och skyfallssamordnaren.

Kontaktinformation

sv