Transkribering av pressträff 30 april 2020

Transkribering av pressträff;
30 april 2020

Pressträff med anledning av covid-19, torsdagen den 30 april kl 10.00.

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg

-Ja, hej och välkomna till dagens pressträff här i stadshuset i Malmö.

Jag heter Per-Erik Ebbeståhl och är ledningsstrateg hos stadsdirektören i Malmö. Vi har med oss Lars Rehnberg som är förvaltningsdirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, och Annelie Larsson, förvaltningschef på funktionsstödsförvaltningen.

Jag tänkte som vanligt inleda lite allmänt för Malmö stad innan jag lämnar över till Lasse och Annelie.

Ni följer säkert utvecklingen som andra, sedan förra veckan har vi haft 30 ytterligare fall - från 140 till 170 i Malmö. En relativt sett låg ökning, men ökad ökningskraft, men vi får kontinuerligt mer smitta i Malmö än tidigare, takten ökar.

När det gäller våra verksamheter har vi låg ökning där - vi har drygt 20 smittade brukare i våra verksamheter. Ganska låg takt jämfört med övriga Sverige - i Skåne är vi på plats 18-19 bland mest drabbade regioner, så vi är relativt förskonade från smittan.

Det här, som vanligt, innebär inte att vi lutar oss tillbaka.

Vi planerar fortfarande för ett värsta-scenario i paritet med det som finns i Stockholm.

Det är det vi jobbar med nu generellt. Vi försöker att hålla den låga nivå som vi har. Vi jobbar med de övergripande inriktningarna att skydda riskgrupper, minska smittspridning och hålla igång vår samhällsviktiga verksamhet.

När det gäller just vård- och omsorgssidan i de här delarna innebär det, som Gisela berättade förra gången, att vi jobbar med etablering av ett covidteam som jobbar med hemsjukvården. Får man misstänkta smittade eller smittade i hemsjukvården har vi en speciell personalfunktion som jobbar med att hantera den gruppen.

Vi jobbar där också med att etablera det här kohortboendet, alltså ett korttidsboende där folk som kommer tillbaks från sjukvården eller av andra skäl behöver hållas tillsammans för en så effektiv vård som möjligt, det ska sätta igång i veckan.

Miljöförvaltningen vet ni var också aktiv förra helgen och tittade på restauranger och folksamlingar i anslutningar till restauranger. Det resulterade i 15 anmärkningar, på 15 olika restauranger, som fick krav på sig att förbättra situationen på restaurangerna.

Under valborg kommer denna aktiivtet att fortsätta. Med fokus dels på att följa upp de kontroller som gjordes förra helgen, men även att utföra nya kontroller i krog- och restaurangtäta områden här i Malmö. Resultatet kommer att redovisas på måndag. Då kommer ni att få mer information om dels hur dessa 15 med tidigare anmärkningar har skött sig under veckan och hur den nya inspektionen har gått till.

Då vet ni formalian kring detta - är det så att en restaurang inte skött sig kring det här kan Miljöförvaltningen begära ut från smittskyddsläkarna att man helt enkelt stänger verksamheten, som man gjorde i Stockholm under förra helgen. Så ser det ut där.

Det är också viktigt, när det gäller restaurang och besöksnäring rent allmänt, att vi som besökare tar vårt ansvar och följer de regler som ägaren har satt upp. Och att vi rent generellt när det gäller dessa folksamlingar, att vi följer reglerna, i matbutiken följer man de upptejpade avståndsmarkeringarna, och så vidare. Vi har ett eget ansvar i det här som är väldigt viktigt.

Valborg har vi idag. Det finns inga planerade valborgsaktiviteter här i staden. Inga bål eller något som man kan besöka. Skulle det vara så att man planerar egna aktiviteter så är det viktigt att man följer de regler som finns - alltså högst 50 personer och de som deltar ska hålla goda avstånd mellan varandra.

Vi har också dragit igång en kampanj med att skylta upp områden i stan där man vet att många träffas. Där påminner man om att hålla avstånden och hur man ska tänka. Det kommer en pressträff om detta 11.45, eller 11.15 var det. Fastighets- och gatukontoret kommer hålla i det.

Jag påminner även om veckans nummer av vår tidning som går ut till samtliga hushåll i Malmö - det är ett särskilt covid-nummer. Det finns mycket matnyttigt, med kontaktvägar in och information om hur Malmö stad jobbar med situationen.

Med detta lämnar jag över till Lasse, varsågod.

Lars Rhenborg; förvaltningsdirektör, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

- Tack! All utbildning bedrivs just nu med fjärr- och distansundervisning. Vi planerar för att den situationen kommer råda läsåret ut.

Men det som också sker är att Folkhälsomyndigheten gör en del justeringar i sina rekommendationer. Vi har som princip att helt enkelt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det som görs just nu är att Folkhälsomyndigheten har öppnat för det man kan kalla undantag för stängningen av skollokaler. Inte bara för enskilda elevers behov, utan även för grupper av elever. "Mindre andel elever" har man kallat det.

Därför har vi inrättat en rutin där skolorna får inkomma med den typen av behov man har, för att säkerställa att eleverna som går i årskurs 3 och ska ta ut examen också ges möjligheter att fullgöra sina studier. Det finns en nogsam sådan process. Det görs en riskbedömning på den skola som vill göra det.

Vi har ett samråd med Smittskydd Skåne för att säkerställa att den lösningen är adekvat. Vi har beviljat denna typ av undantag på el- och energiprogrammet på ett gymnasium, men även Malmös idrottsgymnasium.

Det kommer ett antal undantag på flera skolor - det gäller framförallt praktiska moment i yrkesutbildningar. Det kommer inte bara gälla gymnasieskolan, utan även vuxenutbildningen. Men alla kommer naturligtvis prövas, så att man uppfyller kraven som ställs i riskbedömningen, och de krav som ställs utifrån smittskydd.

Vi kommer även titta på - vi har introduktionsprogram, för dem som inte är behöriga till gymnasiet, de måste ha möjligheten att komma in på program.

Vi kommer därför se över vilka lösningar vi behöver ha för sommarskola för dessa elever, så att vi gör allt vi kan för att även dessa elever kommer vidare till hösten.

Det är lite kort om vad som pågår nu.

Det som också är mycket i fokus efter Folkhälsomyndighetens nya rekommendation handlar om studentavslutningen. Vi har en generell dispens från Folkhälsomyndigheten, om möjligheten att öppna gymnasieskolorna för examensdagen.

Med detta följer nya rekommendationer som möjliggör detta, till exempel avslutningsceremonier, som ska "vara i mindre skala".

Detta är oerhört viktigt för eleverna. Det är en händelse i livet som är otroligt symboliskt laddad.

Eftersom vi tidigare följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har våra gymnasieskolor redan planerat för att hitta olika former av mer begränsad aktivitet kring studentavslutningen. Den processen fortsätter vi med.

Vi tar om den i de delar som behöver - utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder i klartext att rektorer i dialog med andra på skolan fortsätter dialogerna.

Vi kommer ta in underlag för hur man planerar denna mindre aktivitet i samband med avslutningen. Fortsatt gäller ju att man måste klara de smittskyddsbegränsade effekter man ska göra. Det finns klargjort från Folkhälsomyndigheten vad som måste uppnås.

När vi fått in underlagen kommer vi säkerställa på samma sätt för andra undantag: Smittskyddsbedömningar och samråd med Smittskydd och även med Polismyndigheten, så att vi klarar det som Folkhälsomyndigheten gett i sina rekommendationer rörande studentavslutningar.

Vi gör självklart allt vi kan för att ge studenterna en minnesvärd examen, men det kommer inte vara en traditionell sådan, utan betydligt mer småskaligt.

Men vi hoppas ändå kunna göra det till en minnesvärd upplevelse för eleverna.

Annelie Larsson, Förvaltningsdirektör, Funktionsstödsförvaltningen

Jag tänkte berätta om funktionsstödsförvaltningen, vilka målgrupper och verksamheter, samt kort beröra hur vi byggt vår beredskap, och hur situationen ser ut nu i förvaltningen.

Funktionsstödsförvaltningen vänder sig till personer som omfattas av LSS - lagen om stöd och service till funktionshindrade, vi vänder oss också till socialpsykiatrin.

Vi har cirka 3000 unika brukar i verksamheterna, exempel på verksamheter är LSS-boenden, daglig verksamhet, personlig assistans, boendestödjare och så vidare.

I Malmö har vi 127 LSS-boenden, ett sådant kan vara ett litet gruppboende med 5-6 personer sen har vi servicelägenheter med enskilda brukare i det ordinarie lägenhetsbeståndet, där personal finns i gemensamhetsutrymmen.

I våra 127 LSS-boenden bor 900 brukare, vi har också daglig verksamhet, med 800 brukar i Malmö. I personlig assistan har vi 500 brukar som fått insats, men cirka 400 av dem har assistans av privata assistansbolag, eller så är den enskilde brukaren enskild arbetsgivare.

Som andra förvaltningar har vi byggt upp en god beredskap, vi har en egen grupp som består av representanter från olika verksamheter, de gör en anayls och bedömning av nuläget och ger förslag till lednignsgruppen på rutiner som vi behöver.

Vi har gott samarbete med regionen, vi träffar regelbundet och har daglig kontakt med regionen och får avrapportering.

Vi har också kontakt med smittskyddet och följer givetvis Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsens och Vårdhygien Skånes riktlinjer och rekommendationer.

Vi har haft fokus på framförallt två frågor: Att bemanna och rekrytera extra personal för att möta behoven.

Vi har haft över 400 ansökningar, nu pågår rekrytering, vi har fått förstärka introduktionsutbildningen där vi fokuserar på att minska smittspridning, vi jobbar med basala hygienrutiner och har haft stort fokus på det sedan 2 år tillbaka. Men nu görs extra insatser.

Vi har också tillsatt extra rådgivande funktion till våra chefer, då det uppstår många frågor, då kan man ringa denna funktion och få extra stöd.

När det gäller den aktuella situationen i förvaltningen kan jag säga att frånvaron är stabil på 12-15%. Det varierar givetvis i olika verksamheter, men vi har inte sett någon extra stark ökning, det är stabilt.

Vi märker också att brukare framförallt i daglig verksamhet stannar hemma, cirka 50% har stanna hemma. Det är brukare i riskgrupper och har anhöriga i risk⁠grupp.

Vi i daglig verksamhet anpassar verksamheter med max 10 brukar i varje grupp. Man har många kreativa lösningar, man förlägger mycket utomhus, har digitala möten och försöker anpassa efter bästa förmåga.

Nämndens ordförande har också tagit beslut att man får behålla habiliteringsersättningen om man stannar hemma.

Man arbetar mycket med att informera vikten av att tvätta händer, hålla distans, samma information vi ger medarbetare. Här har kommunen tagit fram stödmaterial eller kommunikationsmaterial, vi har mycket på lättläst nivå.

Vi har endast ett fåtal smittade personer i verksamheten. En person har tillfrisknat och kommit tillbaka.

Mitt budskap till ledare och medarbetare i förvaltningen är håll ut, var långsiktigt hållbara, men ge fortsättningsvis gott stöd och service till brukarna och skapa trygghet i organisationen.

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg

-Tack, Annelie, för att knyta an är detta vår riktning - vikten att hålla i och hålla ut. Det lyfter också regionen i kommunikationen.

Det är för oss alla - att detta på allvar och hålla i och hålla ut. Även för individer, att orka detta ansvar, kanske under månader. Vi brukar beskriva det som ett maratonlopp, det är nog dagens viktigaste budskap.

Tack för det.

Innan vi tar frågor, vill jag be er: Presentera er med namn och var ni kommer ifrån, och invänta "bomen" så man kan höra från sociala medier. Men vi kör allmänna frågor först. Har någon något?

Frågor:

Sydsvenskan. Om jag förstått det rätt, TT kom med artikel om att de flesta föräldrar inte får vara med på skolavslutningar. Gäller det för Malmö?

-Det har inte beslutats, men tanken är att man försöker hantera det här, om man får kalla utspringet, i små grupper, så man kan ge möjligheter för vårdnashavare att kunna medverka.

-Förstår jag rätt - man försöker hitta en lösning men vet inte exakt hur?

-Ja, exakt.- Man måste ha en hållbar planering.-Det är rektorernas beslut?-Det är gymnasiet, enbart, det gäller.

-Var vi nöjda, då? Då tar vi individuella intervjuer.