$left
$middle

Startskott för 850 bostäder i Hyllie

I höstas tog fastighetskontoret fram programmet Markanvisning Hyllie 2017 med målet att tilldela nya markreservationer för byggnation av 850 bostäder och två parkeringshus. Det presenterades som en öppen inbjudan för att ge fler möjlighet att medverka i den fortsatta utvecklingen av Malmös södra centrum. Utvärderingen av intresseanmälningar från 40 olika aktörer har resulterat i ett urval av 16 stycken som får markreservationer med tekniska nämndens godkännande.

- Gensvaret ger en bra bild av hur byggaktörerna tänker och vad de vill göra. Den speglar stadens ambition att arbeta för hållbar utveckling ur alla perspektiv och med en större medvetenhet om den sociala dimensionen. Det är tydligt att vi bygger ett helt Malmö tillsammans, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

Markanvisning Hyllie 2017 omfattar tre planområden med olika förutsättningar och särskilda krav. Intresset mellan dessa har varit jämnt fördelat. För området Söder om badhuset har bedömningen av intresseanmälningarna lagt vikt vid beskrivningen av arbetet med social hållbarhet under såväl byggnation som under bostädernas användning. Här har också tillfälle getts att skapa nya former av bostäder med olika upplåtelseformer.

- Vi har uppnått målet med en bredd av bostadsbyggare. Av de 16 utvalda välkomnar vi 9 helt nya aktörer till Hyllie. Dessutom tar vi ett kliv närmare integrationsmålet med planen för området Söder om badhuset. Det kommer att binda samman Hyllie med resten av Malmö och ge en mångfald av boendeformer, säger Håkan Thulin, exploateringschef på fastighetskontoret i Malmö stad.

Markreservationerna för de utvalda aktörerna specificerar omfattning, innehåll och placering av respektive byggrätt. Under 2018 förväntas reservationerna i området Söder om badhuset leda till markanvisningsavtal. I de två andra områdena; Solkvarteren och Söder om Klipporna, som har färdiga detaljplaner, kommer köpe- eller tomträttsavtal upprättas för att möjliggöra byggstarter redan i höst eller under våren 2019.

- Det har varit ett stort och intensivt arbete. Men nu börjar processen på allvar. Med parallella byggherredialoger i tre olika områden ser vi kunskapsöverföring och nytänkande som viktiga
bidrag till Hyllies vision, inriktningsmål och arbetet med Klimatkontraktet, säger Britt-Marie Fagerström, projektledare för programmet på fastighetskontoret i Malmö stad.

sv
sv