NPÖ: Helhet och samarbete för bättre vård

En helhetsbild av patientinformation och ett samarbete för en bättre vårdkvalitet. Så beskriver Parisa Kalantari det arbete som pågått i ett år och som innebär att Malmö stad börjar dela journalhandlingar i Nationell patientöversikt, NPÖ.

– NPÖ är ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring, ett viktigt verktyg för en personcentrerad, trygg och patientsäker vård och omsorg. Genom det får behörig hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att ta del av journalinformation som registrerats av andra vårdgivare: landsting, kommuner och privata aktörer, säger Parisa Kalantari.

Hon är chef på HSL-enheten för särskilt boende och har planerat och förberett NPÖ-processen tillsammans med en arbetsgrupp bestående av flera funktioner från hälsa, vård och omsorg respektive funktionsstödsförvaltningen. 

Ansluten på två sätt

En vårdgivare kan vara ansluten till NPÖ på ett av två olika sätt. Antingen som konsument, vilket Malmö stad har varit fram till nu. Då kan hälso- och sjukvårdspersonal ta del av andra vårdgivares upprättade journalhandlingar och andra patientuppgifter. Eller att vara ansluten som producent – då delar man även sina upprättade journalhandlingar med andra vårdgivare.

– Vi har alltså hittills tagit del av det andra vårdgivare delat, men de har inte kunnat visa våra journalhandlingar. Nu går hälsa, vård och omsorg samt funktionsstödsförvaltningen från att vara enbart konsumenter till att också bli producenter i NPÖ, förklarar Parisa Kalantari.

– Fördelarna med NPÖ inom vården är flera och förändringen är viktig för att alla som är delaktiga i vården ska kunna få en helhetsbild av patienten. Det kan öka kvaliteten i vård och omsorg, säger Parisa Kalantari.

Bättre planering

NPÖ ger vård- och omsorgspersonal möjlighet att planera bättre. Samma information går att läsa från alla vårdgivare på ett likadant sätt. Eftersom viktig information finns tillgänglig i andra vårdgivares journalsystem kommer alla att kunna minska den administrativa tid som idag läggs på att ringa, söka och beställa kopior av information.

Hon är noga med att påpeka de viktiga förutsättningar som gäller för att journaluppgifterna ska delas.

– Först och främst krävs att patienten ger sitt samtycke till att informationen delas och att patienten även har möjlighet att spärra sin journal. Det är mycket viktigt med tydlig information om detta till patienterna – de ska känna sig trygga med att ingen går in och läser i en journal utan att ha en vårdrelation. 

Arbetsgrupp

Arbetet med förberedelserna har pågått i mer än ett år. Det är mycket som måste vara på plats innan förändringen träder i kraft.

– Vi är en arbetsgrupp som alla har arbetat med att ta fram och säkerställa rutinerna för hur vår roll som producent ska fungera. Vi har tagit fram en kommunikationsplan för att informera patienter och deras närstående, säkerställt att vi lever upp till alla juridiska krav när vi börjar dela journalinformation samt rett ut en del tekniska frågor, säger Parisa Kalantari.

Samarbete med regionen

All legitimerad personal inom de båda förvaltningarna kommer att arbeta i NPÖ.

– Det gäller sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter.

En del av förberedelserna har handlat om att besluta vilken journalinformation från Malmö stad som ska delas med andra vårdgivare.

– Det kommer bland annat att visas journalhandlingar om aktuella vårdplaner, uppgifter om förflyttningar och patientens status och om personen är inskriven i teambaserad vårdform, säger Parisa Kalantari.

Naturligtvis har arbetsgruppen samarbetat med Region Skåne.

– Vi har haft en dialog kring vilken information de efterfrågar och jag tycker att det har varit en bra, ömsesidig informationsöverföring. Det här är ju ett stort och viktigt samarbete för patienternas bästa, påpekar Parisa Kalantari.

Stora vinster

Katharina Borgström är enhetschef för vårdproduktion vid Region Skåne.

– Jag jobbar bland annat med tillgänglighetsfrågor och vårdplats-
administration, men också mycket med planering och samverkan i samband med att patienter skrivs ut. Då är samarbete med kommuner och primärvård viktigt, säger hon.

Katharina Borgström ser stora vinster med att Malmö stad blir producent i NPÖ.

– Den kommunala vården är ju en stor del av vården och fram till nu har vi inte alls kunnat ta del av Malmö stads journalanteckningar. Många som vårdas i hemmet eller i särskilda boenden blir ibland inlagda akut på kvällar och helger. Då kan det vara en sjuksköterska som inte känner patienten så väl sedan tidigare, som gjort bedömning av patienten. Då kan vi på sjukhuset se via NPÖ hur hälsotillståndet har varit den senaste tiden.

Mer heltäckande

Att Malmö stad som andra kommun i Skåne tar steget till att bli producent har många fördelar, både för patienter och vårdgivare, menar Katharina Borgström. Men hon ser också framåt mot ett ännu mer informativt och heltäckande system.

– Man kan också titta på det som idag inte finns med i NPÖ och som vi alla skulle ha stor nytta av. Det är framför allt en aktuell läkemedelslista, gemensam för alla som ordinerar läkemedel, som skulle behövas. Ett annat stort steg framåt skulle vara om vi alla haft ett och samma dokumentationssystem, men där är vi inte än. Mycket blir bättre nu, men det finns också mycket kvar att utveckla tillsammans. 

sv
sv