Gunilla Carsten ska som klinisk lärare stötta sjuksköterskorna i verksamheterna att handleda studenter.

Gunilla Carsten ska som klinisk lärare stötta sjuksköterskorna i verksamheterna att handleda studenter.

Gunilla stöttar dagens och framtidens sjuksköterskor

Varje termin tar hälsa, vård och omsorg emot sjuksköterskestudenter som ska praktisera i verksamheten som en del av sin utbildning.
– Våra framtida kollegor ska få bästa möjliga förutsättningar under sin tid hos oss, säger Gunilla Carsten som har anställts som klinisk lärare.
Uppdraget är att utveckla praktiken och stötta förvaltningens sjuksköterskor i deras roll som handledare.

Tjänsten som klinisk lärare är nyinrättad sedan i höstas. Funktionen, som är vanlig inom slutenvården, har varit efterfrågad sedan länge i hälsa, vård och omsorg. Inom äldreomsorgen är verksamheterna utspridda på många olika enheter med olika typer av verksamheter. Därför finns ett behov av att samordna och ge stöd i att handleda studenterna från sjuksköterskeutbildningen.
Malmö stad har ett samarbetsavtal med Malmö universitet, där hälsa, vård och omsorg upplåter praktikplatser medan universitetet erbjuder handledarträffar och kompetenshöjande insatser för sjuksköterskorna. Därför kommer Gunilla Carsten att jobba tillsammans med två kliniska adjunkter på universitetet, en med fokus på hemsjukvård och en som är inriktad på äldreboenden. Studenterna gör sin praktik under andra terminen inom geriatrik och sjätte terminen viks åt hemsjukvården.
– Det här är ett uppdrag som vi håller på att utforma tillsammans. Just nu är vi ute i verksamheterna och lyssnar in vilka behov som finns. Det vi hör är att läromiljön för studenterna behöver förbättras och att pedagogiken och strukturen på praktiken utvecklas, säger Gunilla Carsten.

Utveckla nya metoder

Sjuksköterskorna i verksamheterna önskar en tydlig introduktion för studenterna och att de som handledare förbereds på sitt pedagogiska uppdrag.
– Vi behöver utveckla och använda oss av nya pedagogiska metoder. Därför kommer vi att använda oss av en metod som kallas peer learning. Det är en metod där studenterna går i par med varandra på praktiken och intar en aktivt reflekterande roll. Studenterna har ansvar för sitt eget lärande och här har handledarna en viktig uppgift i att vara ett reflektionsstöd, förklarar Gunilla Carsten.

Pedagogiskt inriktad

Sjuksköterskornas roll som handledare har förändrats och ställer i dag högre krav på att vara pedagogiskt förberedd, menar Gunilla Carsten.
– Att vara handledare är en del av din profession som sjuksköterska. Men förr gick studenterna mer bredvid som lärlingar. I dag är det en pedagogiskt inriktad praktik, där studenterna ska uppnå tydliga lärandemål. Mitt i den dagliga verksamheten har sjuksköterskorna därmed också ett pedagogiskt ansvar. Då underlättar det om det ges utrymme för struktur och stöd i det arbetet.
Högst på agendan för Kliniskt lärarpar, som Gunilla och hennes adjunktskollegor från Malmö universitet kallas, är nu att utveckla studenternas introduktion.
– Vi planerar också att erbjuda handledning för handledarna, med tid för reflektion tillsammans kring vad som har fungerat bra och mindre bra. Vi har även pratat om att arrangera seminarier för studenterna för att knyta teori till praktik.

Har samverkat mycket

Gunilla Carsten är själv legitimerad sjuksköterska med 22 års erfarenhet i Region Skåne. Hon är utbildad i ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad.
– Jag har alltid arbetat med äldre och i tidigare roller samverkat mycket med kommunen. I mitt senaste uppdrag på Minneskliniken hade jag en konsultativ och handledande roll. Det var där mitt vårdpedagogiska intresse väcktes. När den här tjänsten dök upp kändes den helt självklar för mig att söka. Det är ett viktigt uppdrag som handlar om att skapa förutsättningar för reflektion och lärande såväl som verksamhetsutveckling och patientsäkerhet. Det rör våra framtida kollegor och att de får en bra introduktion i sin kommande yrkesroll.

Att studera till och arbeta som sjuksköterska

En legitimerad sjuksköterska har det övergripande ansvaret för omvårdnaden. Hen bedömer, planerar, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra omvårdnad, medicin-ska ordinationer, behandlingar och undersökningar, att planera och leda arbetet, forska och utveckla samt att utföra hälsofrämjande arbete. Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med andra yrkesgrupper, patienter och närstående.

Under utbildningen varvas teoretiska kurser med praktiska då praktik görs inom flera olika områden. Praktiken genomförs vid antagnings-
orten med omnejd i kommun, landsting och hos privata vårdgivare.

Under praktiken tränas bland annat på att utföra omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med hänsyn till patientens behov, resurser och medicinska tillstånd. Studenterna har under hela utbildningen regelbunden grupphandledning i omvårdnad för att diskutera, reflektera över och bearbeta situationer de möter under praktiken.

Malmömodellen med kliniskt lärarpar

Kliniskt lärarpar kallas också för Malmömodellen för pedagogisk handledning i verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestudenter. Modellen innebär att det kliniska lärarparet tillsammans med legitimerade sjuksköterskor har ett gemensamt ansvar att målen för praktiken uppfylls.

Malmö universitet har arbetat med Kliniskt lärarpar i drygt 20 år i samverkan med Region Skåne och Skånes universitetssjukhus. Med tjänsten klinisk lärare blir Malmö stad och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen en integrerad del av modellen.

Källa: Malmö universitet.

sv
sv