Merita Neziraj forskar på hur risken för fallskador, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos seniorer kan minska.

Merita Neziraj forskar på hur risken för fallskador, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos seniorer kan minska.

Prosenior ska förebygga vanliga åkommor hos äldre

Med forskningsprojektet Prosenior vill Merita Neziraj, doktorand i vårdvetenskap på Malmö universitet, och hennes forskarkollegor minska risken för fallskador, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos seniorer.
– Vi behöver bygga broar mellan forskning och praktik så att
kunskapen kommer äldre till del.

Vi blir allt äldre, till glädje för de flesta. Samtidigt innebär det en stor utmaning för samhället. Med ålder kommer sjukdomar och åkommor.

– Vi behöver forska kring hur vi ska möta detta så att människor får det så bra som möjligt långt upp i åldern. Sjukdomar innebär lidande, sämre livskvalitet och kan i värsta fall leda till döden. Det är också enorma sjukvårdskostnader inblandade, konstaterar Merita Neziraj.

I sin forskning använder Merita Neziraj kvalitetsregistret Senior alert. Det syftar till att förebygga fallskador, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos äldre som får insatser inom vård och omsorg. I Senior alert bedöms risker och här utreds och planeras även åtgärder gällande dessa risker. Det finns med andra ord mycket data och kunskap att hämta. Men det finns ett gap mellan kunskap och praktik.

– Vi vill hitta sätt att arbeta utifrån den kunskap som finns och som gör det lättare att matcha de risker individen har med rätt åtgärder. Det finns många orsaker till att man inte finner rätt åtgärder. De kan vara organisatoriska men kan också bero på bristande kunskap.

För att öka kunskapen fokuserar Prosenior på att hitta smarta och effektiva arbetssätt i äldreomsorgen som minskar risken för de vanliga komplikationerna fallskador, trycksår, undernäring och dålig munhälsa.
Inledningen av forskningsprojektet, studien utifrån Senior alert, är nu avslutad. Steg två har varit att intervjua vård- och omsorgspersonal och chefer.

– Vi har frågat om deras erfarenheter kring arbetet och hur de upplever att man arbetar förebyggande. Våra intervjuer visar att de är mycket engagerade i arbetet och verkligen prioriterar detta. Samtidigt är det tydligt att det finns stora utmaningar, till exempel just bristande kunskap. Det kan också vara organisatoriska utmaningar som att journalsystemet och Senior alert inte är kompatibla.

Genom att engagera och involvera medarbetare och chefer, vill forskarna i det tredje och sista steget utveckla ett nytt arbetssätt, en så kallad intervention. Detta gemensamt framtagna arbetssätt testas och utvärderas nu i projektet. I den här delen av studien har äldreboenden i Malmö bjudits in att vara med. Dessa äldreboenden har dels delats in i en grupp som arbetar enligt interventionen och en kontrollgrupp som fortsätter att arbeta som vanligt.

– Det är viktigt att medarbetare och chefer är involverade i hur vi utformar det nya arbetssättet. Vi forskare vill inte komma med en färdig intervention. Därför har vi haft flera kreativa arbetsmöten för att identifiera vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Under hösten och våren kommer arbetssättet att utvärderas med hjälp av enkäter och intervjuer med personal och chefer.

– Vi hoppas såklart kunna se att det förebyggande arbetet blir ännu bättre så att dessa risker minskar, säger Merita Neziraj.

Prosenior ska vara avslutat 2024. Men det betyder inte att arbetet med att bli bättre på att identifiera risker och förebygga åkommorna då är klart.

– Det här är något vi kommer att behöva arbeta med i många år framöver. Det tar många år att genomföra i hela organisationen och kommer i så fall att bli ett eget projekt, konstaterar Merita Neziraj.

sv
sv