Flyktingars etablering på arbetsmarknaden i Malmö, Göteborg och Stockholm

I denna kunskapsunderlagsrapport beskrivs flyktingars etablering på arbetsmarknaden i Malmö de senaste decennierna. Erfarenheterna från Malmö jämförs med situationen i Stockholm och Göteborg.

Syftet är att åskådliggöra vad vi kan förvänta oss i framtiden utifrån tidigare erfarenheter. Malmös erfarenheter av flykting- och anhöriginvandrares etablering kommer att jämföras med situationen i andra storstadsområden (Stockholm och Göteborg) och med utvecklingen i hela Sverige. Med denna ansats synliggörs om Malmös erfarenheter skiljer sig åt från erfarenheterna i andra delar av landet.

Underlagsrapportens huvudfokus kommer att ligga på tre delar:

1) hur lång tid etableringen på arbetsmarknaden tar,

2) var etableringen sker och

3) arbetsmarknadssituationen under de första 10 åren i Sverige.

Beräkningar, slutsatser och rekommendationer i rapporten är rapportförfattarnas egna och inte Tillväxtkommissionens.

Författare: Mattias Engdahl och Linus Liljeberg, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Rapportförfattarna har haft en referensgrupp knuten till sig bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen
Yasemine Arhan Modéer

Region Skåne
Viktoria Hansson

Malmö stad
Rebecca Bichis, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Jonas Magnusson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Jeanette Silow, miljöförvaltningen
Tyke Tykesson, stadsbyggnadskontoret
Elvira Andersson, analys och hållbarhet, stadskontoret

sv