$left
$middle

Så agerar Malmö stad

Malmö stads grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig.

Malmö stad arbetar aktivt med hantering av, och förberedelser för, konsekvenser som kan uppstå på grund av det förändrade omvärldsläget.

De som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ha det under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att staden sköter skola och äldreomsorg och så vidare. Malmö stad bedriver ett systematiskt arbete med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Detta arbete är nu extra prioriterat. Frågor såsom ökad risk för cyberhot, påverkanskampanjer och grundläggande förmåga av kontinuitet- och ledningsförmåga hanteras genom en strukturerad samordning för att öka stadens förmåga på kort sikt.

Malmö stad införde en stadsövergripande Lokal Inriktnings- och Samordningsfunktion (L-ISF) samt ett Anpassat Ledningsstöd (AL) som avgränsat och endast fokuserar på stadens ansvar och hantering i mottagandet av flyktingar.

Eftersom ukrainare inte kommer till Sverige i lika stor utsträckning har L-ISF och AL avvecklats. Omvärldsläget kan snabbt förändras och då är staden beredd att med kort varsel aktivera det igen.

Staden har ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Civilt försvar är en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret.

Kontakta oss

sv