Pildammsparken

Pildammsvägen, John Ericssons väg

Byggår: 1914 — 26
Arkitekt: Erik Erstad-Jørgensen, Erik Bülow-Hübe (landskap), Harald Boklund, Ferdinand Boberg m fl (byggnader)

Pildammsparken

Pildammarna har en viktig plats i stadens historia genom att Malmöborna härifrån fick sitt färskvatten. De utgjorde därför en förutsättning för stadens tillkomst. Området utgjorde delar av de s k donationsjordarna, som endast fick användas till stadsbornas gemensamma nytta, t ex parker.

Vallarna kring vattnet hade förstärkts under åren genom pilplantering. 1904 byggdes ett vattentorn, som ritats av Harald Boklund. Redan ett drygt årtionde senare hade det dock spelat ut sin roll som vattentorn.

Då Baltiska utställningen arrangerades i Malmö år 1914 kom området kring dammarna väl till pass. För att besökaren skulle kunna vandra bland större träd i området rotbeskars och utgallrades 1300 träd i Slottsparken och flyttades till utställningsområdet under vintern 1911 — 12. Utställningsbyggnaderna ritades av Ferdinand Boberg.

Mest påtagliga av de få spår som minner om utställningen är Margaretapaviljongen och "ekotemplet" inne i bland träden. Efter utställningens abrupta slut genom krigsutbrottet, fick den danske landskapsgartnern Erik Erstad-Jørgensen uppdrag att färdigställa Pildammsparken.

Hans gestaltning uppvisar stora likheter med de två större parkerna i staden, vilka hade sitt ursprung i den engelska landskapsparken. Planteringsarbetet påbörjades 1916 men på grund av första världskriget hämmades arbetet. I början på 1920-talet reviderade Erik Bülow-Hübe planen och introducerade tidens klassicistiska och monumentala ideal.

Han stramade upp parken i fyra distinkta delar: den nordöstra delen där Erstad-Jørgensens förslag bibehölls, den stora vattenytan, blomstergatan med Margaretapaviljongen och "Tallriken" som var Bülow-Hübes eget tillskott. Den stora cirkulära ytan, 160 meter i diameter, är omgiven av skånsk bokskog där imponerande siktaxlar skär igenom lövmassorna och fäster Boklunds vattentorn i point-de-vue. /AA o TT

Senast ändrad: