Bo01

Västra Varvsgatan m fl, Västra Hamnen

Byggår: 1998-2001
Arkitekt: Klas Tham i samarbete med Malmö Stadsbyggnadskontor (detaljplan)
Byggherre: HSB, MKB, Skanska, NCC, PEAB, Riksbyggen, Malmö Stad m fl

1995 beslöts att förlägga en stor europeisk bostadsmässa till Malmö. En stadsplan utformades av mässans chefsarkitekt Klas Tham. Han formade en plan som, med ambitionen att skapa stor upplevelserikedom, fick små oregelbundna kvarter, smala gränder och varierande hushöjder. Genom nya kanaler återinfördes vatten i det relativt nyligen utfyllda markområdet som Västra Hamnen utgör. Mot hav och kanal blev hushöjden större och därinnanför en vindskyddad lägre bebyggelse.

Mässans tema, ekologisk hållbarhet, speglas i det ambitiösa kvalitetsprogram som utarbetades, exempelvis med förbud mot miljöfarliga ämnen i byggnadsmaterialet, krav att använda material och byggmetoder som underlättar återanvändning och återvinning, kretsloppsanpassning av vatten-, avlopp- och sophantering. En stor satsning på förnyelsebar energi, bl a solenergi, ska göra bostadsområdet självförsörjande med energi över året. I kvalitetsprogrammet finns också riktlinjer för färgsättning, grönska och utemiljö, informationsteknik m m.

Malmö Stad har satsat stort på en hög kvalitetsnivå för det offentliga rummet, bl a har utformningen av alla parker och gator i området varit föremål för arkitekttävlingar.

För byggherrarna ställdes krav att anlita erkänt skickliga arkitekter. En sällsynt namnkunnig skara arkitekter från flera länder har medverkat till utformningen av bebyggelsen. Några unga oetablerade arkitekter, som varit framgångsrika i de olika arkitekttävlingar som arrangerats, samsas med erfarna arkitkter som Ralph Erskine.

Fördelningen av tomter till de olika byggherrarna är mycket ovanlig i dagens Sverige, såtillvida att varje byggherre fått en förhållandevis liten yta till sitt förfogande, ibland dessutom uppdelad på olika platser inom området. Ett parti av den nya stadsdelen har avsatts för en s k European village, där flera länder byggt småhus.

Senast ändrad: