Husie gård

Småfolksgatan, Pysslinggatan

Byggår: 1992—93
Arkitekt: White arkitekter i Malmö genom Sven Gustafsson
Byggherre: MKB

Husie gård

Trädgårdsstaden var ett stadsplaneideal som uppkom i England under senare delen av 1800-talet som reaktion mot industristädernas undermåliga bostadsmiljöer. Idéerna konkurrerades emellertid ut av modernismens storskaligare bostadsbyggande, men fick en renässans i slutet av 1900-talet. Husie gård framstår som ett av de tydligaste och bäst genomförda exemplen på bostadsområden som har sin utgångspunkt i trädgårdsstadsidéerna.

De enkla husen utmed gatan, vilken genom en väl proportionerad allé bildar ett offentligt rum, har gett området en intim karaktär och en tydlig identitet. En stram fasadbehandling, med enkla, välbearbetade material av hög kvalitet och en omsorgsfull detaljutformning, utmärker de putsade tegelhusen.

Genom att konsekvent placera entréerna mot gatan och befria gaturummet från förrådshus, garage, soptunnor m m, förstärks gaturummets offentliga karaktär. Parkeringarna har därför placerats i små enheter bakom plank mellan husen. Förrådshus finns på den gemensamma gröningen där varje lägenhet dessutom har sin egen lott. Området innehåller tre olika hustyper och inget hus har mer än fyra lägenheter. /CH

Senast ändrad: