Jörgen Kocks hus

Västergatan 2, Frans Suellsgatan

Byggår: 1525
Arkitekt: Michiel Heinrick van Haerlem (troligen)
Byggherre: Jörgen Kock

Jörgen Kocks hus

Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Det hus som han påbörjade 1523 är stort och representativt. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans.

Den rikt dekorerade praktgaveln har sina närmaste förebilder i Holland. De spiralhuggna fialerna kröns av sköldbärande lejon*, masverk och cirkelrosetter är huggna i kritsten liksom himlamadonnan* i hörnnischen. Dessa stenarbeten har tillskrivits Michiel van Haerlem som var byggmästare för Christian II: s byggnadshytta i Köpenhamn. Fasaderna var ursprungligen färgade i engelskt rött medan stenarbetena målats i gult och svart. Bottenvåningen utgjorde en kanslivåning medan ovanvåningen och den övre våningen i längan mot Stortorget nyttjades som bostad för Jörgen Kock och hans hustru, Citze Kortzdatter van Nuland.

I Stortorgslängans bottenvåning fanns den för bankverksamheten så viktiga växlingslokalen. Själva myntverket låg inne på gården men är sedan länge rivet. Längs Västergatan finns tre bevarade s k bodar som utformats som radhus. Dessa var troligen tjänstebostäder för högre tjänstemän vid myntverket.

Ytterligare fyra eller fem liknande bodar har funnits längs nuvarande Stortorget. Jörgen Kocks hus restaurerades och rekonstruerades 1967 under ledning av arkitekt Sture Kelfve på ett för tiden typiskt sätt. Husets ursprungliga historiska yta ansågs då ha företräde framför senare tiders tillägg. Byggnaden blev byggnadsminne 1993. /AR

 
* kopior, originalen på Malmö Museer

Senast ändrad: