Katrinetorp

Herrgårdsbyggnad.

Axel Danielssons väg

Byggår: 1813
Arkitekt: Anders Lundberg (byggnad), Hinric Nyman (landskap)
Byggherre: Erland Bager

Katrinetorps herrgård representerar den nya tidens inträde i Malmöområdet. Ett viktigt led i Malmös utveckling och framtida industrialisering ägde rum på landsbygden runt staden. Borgare från Malmö började under 1780—90-talen köpa upp mark runt Malmö. Åkrar slogs samman genom s k partiella enskiften. Genom rationaliseringar och nya brukningsmetoder kunde färre lantarbetare producera betydligt större mängder livsmedel. Byarnas vångalag upphörde och många gårdar flyttade ut från bygemenskapen. Då ägor som Katrinetorp anlades inleddes en process som innebar att ett månghundraårigt landskapsutnyttjande med traditioner från medeltiden upphörde.

År 1799 bildades Katrinetorp genom partiellt enskifte. Ett decennium senare köpte Erland Bager egendomen. 1813 stod herrgårdsbyggnaden på godset färdig, vilken dock främst var avsedd för mer tillfälliga sommarvistelser och fester. Katrinetorp byggdes i en intressant brytningstid mellan klassicistiska ideal och romantik. Den frontonprydda nordfasaden med sin strama symmetriska karaktär bär klara 1700-talsdrag, medan sydfasaden snarare bär Malmöempirens mjukare stil från det tidiga 1800-talet.

Trädgården planerades av Hinric Nyman och består av en kvarleva av den symmetriska franskklassiska traditionen, samt en intilliggande, oregelbunden engelsk park. Dekorationsmålningarna i husets bottenvåning, som utfördes av Christian Laurentius Gernandt, framställer motiv från antiken med bl a klassiska tempel samt mer romantiskt inspirerade naturmålerier. /BMS