Mellanheden

Köpenhamnsvägen 38—48, Erikslustvägen m fl

Byggår: 1950—55
Arkitekt: Gunnar Lindman (stadsplan), Thorsten Roos & HSB arkitektkontor i Malmö genom Sven Grönqvist, Bror Thornberg, Hans Westman m fl
Byggherre: HSB, MKB m fl

Mellanheden

Stadsplanen för Mellanheden är signerad av Gunnar Lindman och vittnar om de ideal som var tongivande under efterkrigstiden och som bl a förordade hus i park med riklig tillgång på ljus och luft. Typiskt för Lindman är att planen bildar sekvenser av olikartade gårdsrum. Karaktäristiskt för området är den omsorgsfullt gestaltade utemiljön där den centralt belägna parken förgrenar sig in bland husen och binder samman de olika delarna. Viktig var också tanken att låta bostadsområdet utgöra en grannskapsenhet, en aspekt som också är ett kännetecken för Lindmans arbeten.

Längs Erikslustvägen ligger "Stjärnhusen", uppförda av HSB och ritade av Thorsten Roos 1951 (A). De visar en tydlig inspiration från arkitekterna Backström & Reinius arbeten i exempelvis Rosta i Örebro. Stjärnhusplanen kan ses som en reaktion mot funktionalismens lamellhusplaner men var också ett försök att skapa god byggnadsekonomi genom att samla tre lägenheter kring ett centralt trapphus. Stjärnhus uppfördes på flera håll i Sverige och blev mycket uppmärksammade, men kom att bli ett kortvarigt fenomen i svenskt stadsbyggande. 

Bebyggelsen skapar en intim men tillgänglig miljö med de sexkantiga gårdarna där stjärnmönstret från byggnadskropparna återkommer i exempelvis rabatter och lekytor. Rumsligheten förstärks ytterligare genom att fasaderna inåt gårdarna är putsade i starka kulörer medan fasaden mot gata och park murats med gult tegel.

Området utmed Köpenhamnsvägen uppfördes också i regi av HSB. Deras eget arkitektkontor ritade husens planer medan Roos utformade fasaderna. Bebyggelsen består av tio sexvåningshus placerade som lameller på ömse sidor om gatan (B). Husen uppvisar en stor enhetlighet genom höjden, byggnadskropparnas utskjutande partier och hålkälsteglet i rött och gult, samtidigt som detalj- och formrikedom i fasaderna skapar variation. Trots placering och den för tiden stora skalan upplevs inte bebyggelsen som avvikande från den äldre kvartersstaden. Till stor del beror det på att affärer och annan verksamhet tillsammans med trafiken gör Köpenhamnsvägen till en livfull gatumiljö.

I samband med utbyggnaden av Mellanheden uppfördes även två skolor. Slottsstadens Läroverk ritades 1952 av Bror Thornberg och är ett tidigt exempel på principen att låta skolan utgöras av låga friliggande längor. Mellanhedsskolan (C) stod färdig tre år senare och är ett verk av Hans Westman. Byggnaden visar på arkitektens intresse för regional arkitektur exempelvis i fasadernas korsvirkesmotiv och gråstenspartier. /JO

Senast ändrad: