Tobaksindustri

Tobak 1

Interiör från Kockums tobaksfabrik på Mäster Johansgatan. 1914

Tobaksindustrin i Malmö har anor ända från 1600-talets slut. Men det dröjde en bit in på 1700-talet innan tobakstillverkningen tog fart på allvar. Med Frantz Suell d.ä. i spetsen bildades Tobaksintressenterna år 1741 och all tillverkning samlades i det s.k. Kronomagasinet på Adelgatan. Merparten av tobaken importerades men lokal tobaksodling bedrevs också i stadens utkanter, allt som allt 3 tunnland vid Söderport (nuvarande Södertull) och Slottsplatsen (nuvarande Kungsparken).

Istället för hägrande vinster medförde tobakstillverkningen kännbara förluster för de inblandade intressenterna. Först då nästa Frans Suell d.y. - 1700-talets stora industrialist och grundare av Malmö hamn - tog över fabriken började det hända saker. Verksamheten flyttades till familjens fastighet - Jörgen Kocks hus på Västergatan - och nya moderna maskiner införskaffades. Mellan åren 1773 och 1810 mer än tiodubblades produktionen och företaget blev en av de ledande tobakstillverkarna i landet. Frans Suell byggde upp en stor förmögenhet genom att skickligt driva sin tobaksrörelse och även andra verksamheter, som han genom åren var med och startade.

Efter Frans Suells död började tobaksfabriken gå allt sämre och stod en tid nära konkursens brant. Då trädde en annan av Malmös stora industrialister in på scenen - Suells dottersonen Frans Henrik Kockum. Han satte genast igång att rusta upp de nergångna fabrikslokalerna och lyckades åter föra fram fabriken till en ledande position i landet.

Tobaken gjorde Frans Henrik Kockum rik. Pengarna som strömmade in investerade han i andra verksamheter. Den mest betydande var Kockums Mekaniska Verkstad, som utvecklades till ett av världens förnämsta skeppsvarv och var Malmös största industri vid mitten av 1900-talet.

År 1914 bildades Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet, STM. De privata tobaksfabrikerna löstes in, bland dem den Kockumska fabriken, och en ny epok i Malmös tobakshistoria tog sin början. Den gamla fabriken på Västergatan byggdes till med lager för råtobak och färdiga produkter. Av den tidigare tillverkningen flyttades tuggtobaken till annan ort. Kvar återstod cigarrer och cigariller.

Tobak 2

Under hela mellankrigstiden fortsatte produktionen i de gamla lokalerna på Västergatan. Genom att avstå från cigarettillverkning kunde man nödtorftigt lösa produktionen i den gamla anläggningen. Efter kriget tog Tobaksbolaget upp diskussionen om en ny modern anläggning i landet. Valet föll på Malmö. En 90 000 kvm stor tomt införskaffades i frihamnsområdet och byggnationen tog sin början. År 1962 kunde prins Bertil inviga den första etappen, cigarrfabriken. Fem år senare invigdes nästa etapp, en ny modern cigarettfabrik. Den nya fabriken fick namnet Frans Suell Tobaksfabrik. De stora varumärkena var Blend, Right och John Silver.

Efter en tids turbulens på ägarsidan, blev Swedish Match ny ägare, som år 1999 beslöt att sälja cigarettillverkningen till den österrikiska tobaksjätten Austria Tabak. Nu var slutet nära. Austria Tabak var framför allt intresserad av de välkända varumärkena och vid halvårsskiftet 2002 beslöt man att upphöra med tillverkningen på Frans Suell Tobaksfabrik.

Tobaken har haft en avgörande betydelse för Malmös utveckling. Frans Suell d.y. och senare Frans Henrik Kockum utnyttjade överskotten från tobaksrörelsen för investeringar i ett flertal Malmöföretag. Bland dessa fanns några av dåtidens storindustrier såsom Kockums Mekaniska Verkstad, Skånska Sockeraktiebolaget, Manufakturaktiebolaget (MAB) m fl. Efter nästan tre hundra års verksamhet har portarna slagit igen för gott och Malmöindustrin får nu finna andra källor för sin finansiering.

2008-11-25 / Rikard Smitt, författare

Litteratur

Bokholm, Rune, Handel och vandel. Tre generationer Suell. 2004.
Bååth-Holmberg, Cecilia, Frans Suell, den store Malmöborgaren. En kulturskildring. 1913.
Dagneryd, Ove, Frans Suell - den mäktige malmöborgaren (art. i Byahornet 1997:2)
Falkman, Ludvig B, Minnesteckning öfver handlanden och fabrikören i Malmö, kommerserådet och riddaren af kongl. Wasaorden Frans Suell. 1886.
Loewe, Walter, Frans Suell tobaksfabrik 1726-2002. 2002.
Malmö tobakshandlareförening. Minnesteckning med anledning av 60-årsjubiléet 1953. 1953.
Malmö tobakshandlare förening 90 år. 1983.
Minnesskrift utgiven med anledning av Svenska tobaksmonopolets tjugofemåriga verksamhet den 1 juni 1940. 1915-1940. 1940
Om tobak i Sverige. Jubileumsskrift 1915-1965. 1965.
Smitt, Rikard, Malmöföretagen — förr och nu. 2007.