Kartor

Malmökarta från ca 1675

Malmökarta från ca 1675

Över Malmö — precis som alla städer — har det sedan lång tid tillbaka gjorts kartor. Kartor har mycket att berätta om en stads historia. De speglar olika skeenden i stadens utveckling och visar hur och var den vuxit fram. Olika betingelser har format stadens planmönster och kartorna återspeglar därför skilda epokers ideal och livsvillkor. Gator anlagda för flera hundra år sedan påverkar ännu stadsbilden — även om de ursprungliga husen försvunnit. På samma sätt kan man på bykartor från 1600-talet se strukturer som fortfarande styr våra rörelsemönster.
 
De äldsta bevarade kartorna över Malmö härstammar från de sista åren av den danska tiden på 1650-talet. Flertalet av dem visar enbart befästningsanläggningen runt staden. Från den första svenska tiden finns en lång rad kartor som visar hur man projekterade en ny försvarsanläggning med vallgrav, raveliner och bastioner runt stadsbebyggelsen. Fram till början av 1800-talet fyllde de allra flesta stadskartor militära syften. Många av dessa äldre kartor över Malmö finns följaktligen i Krigsarkivet i Stockholm. En av de äldsta kartorna över Malmö, tryckt omkring 1675, finns bevarad i Stadsbibliotekets samlingar.
 
En annan typ av kartor som finns sedan 1600-talet är lantmäterikartor. De är ofta mycket detaljerade och noggrant gjorda och redovisar exempelvis ägoförhållanden i stadens omland. Flera sådana kartor finns över områden som idag är bebyggda och man kan vid en överlagring se hur gamla strukturer, som ägogränser och landsvägar ännu idag påverkar stadsbilden. Dessa kartor finner man i första hand i Lantmäteriets arkiv.
 
Malmös äldsta stadsplan som ännu gäller i vissa delar, framställdes 1811 då den gamla befästningsanläggningen raserades. Därmed kunde Malmö växa utanför den medeltida stadskroppen och den så kallade Nya staden läggas ut. Kartan är en av de äldsta som finns i Stadsbyggnadskontorets stora kartarkiv.
 
Många kartor visar hur man planerade stadens utbyggnad, som komplettering till det som faktiskt existerade och det kan ibland vara svårt att avgöra om det som syns på kartan, fanns eller blev utfört som det var tänkt. 1811 års karta visar till exempel en tänkt utbyggnad som dock inte kom att utföras exakt på det sättet som kartan visar.
 
Den moderna stadens tillväxt under 1900-talet krävde allt mer sofistikerad planering och därmed också en mer noggrann reglering av stadsplanernas utformning, innehåll och legala status. Stadsplanerna hade tidigare omfattat hela staden men begränsades mer och mer geografiskt till att gälla enskilda stadsdelar och så småningom enstaka kvarter.
 
Merparten av äldre tiders kartor var länge hemligstämplade och kom alltså inte allmänheten till del. Kartor från senare tid har däremot i första hand utgjort en service åt allmänheten för att underlätta orienteringen i staden och landskapet för såväl lokalbefolkning som besökare.
 
De första kartorna som framställdes var ofta ritade "ur minnet" utan att kartritaren utfört några mätningar i fält. Under 1600-talet och framåt grundade sig kartor allt mer på exakta mätningar och tekniken förfinades mer och mer. Att framställa kartor handlade om att mäta, beräkna och rita. När flyget utvecklades kom flygbilder även att utgöra underlag för kartor men långt fram i tiden ritades själva kartan för hand. Under 1980-talet introducerades den digitala tekniken och idag framställs i princip alla kartor i datorer.

2008-07-24 /Tyke Tykesson, Malmö stad/Stadsbyggnadskontoret

Litteratur

Améen, Lennart, Stadens gator och kvarter : stadsmiljöns geografiska grunddrag. 1985.
Améen, Lennart, Stadsbebyggelse och domänstruktur. 1964.
Kalling, Sten, Gamla kartor som berättar om Malmö belägring 1677. (pdf ur Malmö Fornminnesförening - Årsskrift, s. 69) 1965
Kartaschew, Kenneth von, Frihetstidens fästningskommissioner. 1994.
Malmö. Stadsingenjörskontoret, Generalplan för Malmö 1956—1970. 1959.
Nilsson, Anders, Minnen och anteckningar av en 85-åring. 1929.
Nørlund, N. E., Danmarks kortlægning : en historisk fremstilling. 1943.
Fortifikationen 350 år : 1635-1985. 1986.
Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor. 1990.
Swift, Michael, Historical maps of Europe. 2000.
Malmös kartor : från 1500-talet till idag / Tyke Tykesson, red. 2003.
Westerbeck Dahl, Bjørn, Christopher Heers og Gottfried Hoffmanns kortserier over de skånske fæstninger fra 1650´erne. (Ale : historisk tidskrift för Skåneland 1987:3.)
—, En dansk kortserie fra Skånske Krig 1676 —1679. (Ale : historisk tidskrift för Skåneland 1991:1.)
—, Gottfried Hoffmanns kortlægninger under krigen i Skåne i 1657. (Ale : historisk tidskrift för Skåneland 1986:2.)
Wittstrand, Arne, Stadens landskap : Erik Bülow Hübe och Malmö. 2007.
Översiktsplan för Malmö 2000. 2001.

Internet

Historiska kartor över Malmö
Malmö stadsatlas