Dösemarken

På en plats som kallas Dösemarken öster om Limhamns kalkbrott har Malmö Museers arkeologer hittat spår efter en stor bebyggelse från yngre stenåldern. Nu har Malmö Museer har fått i uppdrag att undersöka platsen närmare. Utgrävningen väntas sätta igång till våren 2010.

Matjorden banas av med grävmaskin och arkeologerna markerar spåren efter hus.

Matjorden banas av med grävmaskin och arkeologerna sätter ut gula stickor för att markera stolphålen, gropar där det stått stolpar som burit upp långhusens tak.

Tidigare undersökningar har visat att det finns spår av en omfattande och varierande bebyggelse med långhus från neolitikum, yngre stenålder, vid Dösemarken. Långhusen avtecknar sig genom mörka färgningar i marken. Färgningarna är spår efter de gropar som grävdes för de stolpar som en gång bar upp långhusens tak.
 
Eftersom lämningarna är välbevarade och omfattande kan den planerade slutundersökningen ge svar på frågor om hur boplatsen var organiserad. För att ta reda på det studerar arkeologerna skillnader mellan olika gårdar, hur bebyggelsen var organiserad och hur den förändrades.

Bebyggelsen på Dösemarken kan ha varit ett maktcentrum, både för den närmaste omgivningen och för en större region. Undersökningen kan ge ny kunskap om hur sociala hierarkier och hövdingedömen växte fram, en fråga som diskuterats mycket inom den arkeologiska forskningen.

Yxan hittades i ett stolphål till ett av stenåldershusen.

Den här yxan hittades i ett stolphål till ett av husen från yngre stenåldern.

Vid Hyllie har man också hittat lämningar från äldre järnåldern. En viktig fråga som undersökningarna ska ge svar på är hur gårdarna från järnåldern varit organiserade. Frågan är om det är vanliga gårdar eller storgårdar. Storgårdar skiljer sig från vanliga gårdar genom sin storlek och arkitektur och sådan storgårdar har tidigare dokumenterats i Hyllie öster om Dösemarken.  

Vad betyder namnet Dösemarken?

En dös är benämningen på en typ av megalitgrav eller storstensgrav som var vanlig under yngre stenåldern.
 
Namnet Dösemarken finns på en lantmäterikarta över Hyllie socken från 1702. Södra delen av det område som ska undersökas har ingått i en vång med detta namn. Inom vången finns två namn som antyder att det kan ha stått två dösar här, "Stora Döse" och Lilla Döse".
 
Det är också möjligt att namnet på åkrarna syftar på megalitgravar längre söderut. Det är alltså inte säkert att det funnits dösar på just den här platsen och några spår av dösar har hittills inte hittats.

Senast ändrad: 2016-04-07 13:28