Palissaden vid Bunkeflostrand

Söder om Naffentorpsvägen och öster om Klagshamnsvägen undersökte Malmö stads arkeologer spåren efter en palissad från yngre stenålder år 2007. I Malmöområdet har tre liknande anläggningar undersökts tidigare. Här kan du läsa om utgrävningen.

Just i Malmöområdet tycks palissaderna ligga tätare än någon annanstans. Här har fyra liknande anläggningar från den här tiden hittats.

I samband med undersökningarna inför Citytunnelbygget undersöktes en palissad vid Hyllie vattentorn, där Citytunnelns mynning kommer att ligga. Hylliepalissaden är från mellanneolitikum, ca 3300-2300 f.Kr och inhägnade ett cirka 4 hektar stort område. Det är alltså mycket stora anläggningar. Spår efter palissader finns i hela Centraleuropa, men inga har hittats norr om Skåne.

Vad har palissaderna använts till?

Arkeologerna vet inte säkert vad palissaderna har använts till och det finns få fynd från dem som avslöjar vad som har hänt på dessa platser. Tolkningar som framförts är att de fungerat som försvarsanläggningar, boskapsfållor, marknadsplatser, religiösa samlingsplatser med mera. Troligen har de olika palissaderna haft delvis olika funktion och det kan vara svårt att urskilja ett enda användningsområde.

Efter de inledande förundersökningarna på platsen verkade palissaden ha bestått av en eller högst två parallella rader med stolpar. Det var även osäkert om det rörde sig om en sammanhängande palissad eller om det var fråga om två eller flera palissader som byggts på platsen vid olika tidpunkter. Under slutundersökningens första månad visade det sig att det troligen är en palissad som dessutom har bestått av upp till tre parallella rader med stolpar.  

Inom palissadområdet framkom det också spår efter tillverkning av flintyxor men även yxdelar som har bränts. Det fanns även ett större antal gropar från samma tid. Groparna innehöll flinta, keramik och djurben. Djurben är särskilt sällsynt att vi träffar på vid undersökningar som berör den här tiden.

Utöver de omfattande spåren av palissaden undersöktes även tre gravar som preliminärt kan dateras till århundradena strax efter Kristi födelse, det vill säga äldre järnålder. Skelett efter tre personer hittades varav två låg begravda sida vid sida.

Vad vi ville veta

Vi inriktade oss på att studera vilka aktiviteter som försiggått på platsen och om palissaden bestått av flera faser. Vi jämförde resultaten från andra undersökningar av palissader med resultaten från boplatsundersökningar för att på så sätt nå fram till ny och fördjupad kunskap om vad palissaderna har betytt och hur de har använts av människorna som byggde dem.

En annan fråga handlade om hur människor har använt platsen före och efter det att palissaden fanns där. Har detta stora monument påverkat var man har anlagt boplatser och gravar under senare perioder eller har man bara övergivit platsen?

Senast ändrad: 2015-03-02 14:22