Vintrie park

Vid utgrävningen i Vintrie park i Hyllie undersöks spår efter en gård från yngre stenålder. På platsen har arkeologerna också hittat lämningar efter en dös, ett cirka 5500 år gammalt gravmonument.

Platsen som ska undersökas i Vintrie park.

Platsen som ska undersökas i Vintrie park.

Vintrie Park är arbetsnamnet på ett cirka 50 hektar stort område där fastighets- och gatukontoret planerar utbyggnad. Området ligger omedelbart väster om Svågertorps industriområde och söder om Hyllie arena.
 
Inför utbyggnaden har arkeologiska utredningar och förundersökningar visat att det finns fornlämningar inom delar av området. Det finns bland annat spår efter ett cirka 5500 år gammalt gravmonument, en så kallad dös. Den syns numera inte ovan mark, men rester av den finns kvar under dagens matjordstäcke. I närheten har man även undersökt mindre gravar som är omkring 4000 år gamla, det vill säga från yngre stenålder.

På den yta som nu ska undersökas — område C3 — finns lämningar efter gårdar från två tidsperioder. Den ena gården är cirka 4000 år gammal, alltså lika gamla som de mindre gravarna. Det är alltså fullt möjligt att de människor som bott på gården också begravts här.

Det finns även lämningar efter yngre gårdar inom område C3. Arkeologerna tror att det har legat en gård här under tiden strax före Kristi födelse. Än så länge har de inte hittat några spår efter gårdens hus, men däremot finns det spår efter så kallade lertäktsgropar. Det är gropar där man tagit lera för att använda som lerklining till husens väggar.
 

Vad arkeologerna ska undersöka

Undersökningen beräknas pågå under november månad. Det vi kommer att koncentrera oss på är gårdslämningen från yngre stenålder. Vi ska ta reda på om det bara legat en gård här eller om det funnits flera under den här tidsperioden.

Ett hus och en gård

Undersökningen i Vintrie park är nu klar. Trots några veckors regn i november som gjorde åkrarna leriga har vi fått fram en del spännande resultat. Vi har hunnit undersöka hela huset från yngre stenålder, som vi visste låg här. Huset är från cirka år 2000 före Kristus och har legat ensamt på den lilla höjd som område C3 utgörs av.

Gula pinnar markerar platsen för huset från yngre stenålder.

Huset från yngre stenålder. De gula pinnarna markerar läget för de märken där vägg- och takkonstruktionsstolparna stått.

Eftersom landskapet kring Malmö är väldigt flackt har huset legat väl synligt, trots att höjden inte är särskilt stor. Huset verkar ha förstörts i en brand. Det visar de kraftigt sotiga märkena efter hålen där stolparna som tillhört husets väggar och takkonstruktion en gång har stått. I dessa stolpmärken finns det dessutom väldigt stora mängder förkolnade sädeskorn. Dessa har förkolnats vid branden och därför bevarats i jorden. Sädeskornen finns framför allt i huset östra del vilket tyder på att husets kök kan ha legat här.

Vi har även påträffat gropar, brunnar och lertäktsgropar som har hört till en gård från århundradena kring år 500 före Kristus. I groparna och brunnarna fanns det en del keramik och djurben från matlagning. Avfallet har slängts i groparna vilket gör att vi hittar det idag. I en grop hittade vi även ett litet föremål av järn som vi nu skickat till konservatorerna. Vi hoppas att det går att ta reda på vad det är för ett föremål.

Senast ändrad: 2018-06-15 10:47