Saluhallar

Saluhall

Saluhallen Föreningsgatan - Foto: Malmö Museer

När urbaniseringen satte fart under andra halvan av artonhundratalet blev livsmedelsförsörjningen en stor och viktig fråga för de styrande i städerna. Att enbart idka torghandel under bar himmel utan skydd för kyla, fukt, värme, damm och smuts blev i längden ohållbart. Risken för sjukdomar gjorde att de sanitära förhållandena måste förbättras. Livsmedel så som kött-, fisk-, och mejeriprodukter ställer krav på kontrollerade temperaturer och bör förvaras under tak och väggar. Saluhallarna blev ett nytt inslag i gatubilden.

Saluhall

Saluhallen Drottningtorget - Foto: Malmö Museer

Den växande industristaden Malmö var inget undantag och under nittonhundratalets första år såg stadens myndigheter till att uppföra tre stora saluhallar. Stadsarkitekt Salomon Sörensen var mannen bakom byggnaderna. Den första saluhallen inreddes i husarregementets före detta ridhus vid Drottningtorget. Då hade man redan satt igång planerna för en nybyggd saluhall på Lilla Torg. Den stod färdig sommaren 1903. Samma år tog den snabbt växande staden beslut om att bygga ytterligare en stor saluhall. Fyra år senare var det dags att slå upp portarna för Södra saluhallen på Föreningsgatan.

Saluhall

Saluhallen Lilla Torg - Foto: Malmö Museer

Några decennier senare blir det allt svårare för saluhallarna att klara sin verksamhet. Andra världskriget startar och med det kommer ransoneringar och livsmedelsbrist. På fyrtiotalet får vi se snabbköp och självbetjäning som en naturlig del av dagligvaruhandeln. Saluhallen på Föreningsgatan blev luftvärnsverkstad under kriget för att senare förändras till idrottshall. Drottningtorgets saluhall stängde 1963 och gjordes om till vagnmuseum. Under femtiotalet förvandlades hallen på Lilla Torg till bilhandel för att rivas 1968.

Saluhall

Saluhallen Föreningsgatan - Foto: Malmö Museer

Mer eller mindre lyckade försök gjordes på åttio- och nittiotalet för att återuppliva saluhallarna både på Föreningsgatan, Lilla Torg och Möllevången. Idag finns inget kvar av den verksamheten. Men 2016 färdigställdes en av järnvägens gamla godsmagasin på Gibraltargatan och malmöborna kan återigen handla livsmedel i en liten saluhall.

2016-11-29 / Jan Olsson, Malmö stadsbibliotek

Litteratur

Bygga skånska städer: aspekter på stadsarkitektur efter 1850. 1975
Ordningsstadga för Malmö : instruktion för Styrelsen för Malmö stads saluhallar. 1902
Saluhallsjournalen. 1929
Slakthus
Slakthus: berättelse över verksamheten vid Malmö stads offentliga slakthus och köttbesiktningsbyråer
Tykesson, Tyke, Arkitekterna som formade Malmö (s. 54-57). 1996

Artiklar

Andersson, Martin, Det lilla torget med den stora saluhallen. 2016 (SDS)Andersson, Martin, Återställ den glömda saluhallen! 2016 (SDS)