Skvalperup

Om namnet Svalperup skriver språkforskaren Ingemar Ingers följande: "Svalperup, sedermera tecknat Sqvalperup el. Skvalperup, angives i äldre topografisk och historisk litteratur såsom namnet på ett fiskeläge vid stranden, en föregångare till Nedre Malmö, som småningom blev det enda Malmö. Uppgiften har okritiskt återgivits långt in på 1900-talet. I Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1934 har Hans Wåhlin i "Studier i Malmö stads äldsta historia" dragit i tvivelsmål existensen av ortnamnet "Skvalperup" och påvisat att namnet inte är tillfredsställande bestyrkt. Det förekommer första gången i ett yngre tillägg från slutet av 1500-talet till Henrik Smiths krönika under formen Svalperup; när det senare nämnes i 17- och 1800-talslitteraturen är det under den korrigerade formen Sqvalperup eller Skvalperup. Wåhlin anser på goda grunder namnet vara uppdiktat, och hans viktigaste argument därför är, att namnet icke nämnes en enda gång under medeltiden. ..."

Namnet Skvalperup må vara uppdiktat, men det lever kvar som namnet på ett kvarter i St. Petri församling i centrala Malmö.

Norra Vallgatan med hotell Svea och gamla gästgivargården, kvarter 30, Skvalperup, början av 1880-talet. Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer

Sodom

År 1923 utkom på ett litet förlag i Stockholm en bok med titeln Sodom. Modern storstadsroman i 17 kapitel. På omslaget kallar den sig för "utställningsroman" — handlingen tilldrar sig i Malmö 1914, året för den stora Baltiska utställningen — men skulle också kunna benämnas pikaresk. Boken är skriven av Arthur Ståhle, orädd journalist och samhällssatiriker. Malmö, här kallat Skvalperup, beskrivs som en tygellös plats. Inte minst är kärleken till salu.

Se även Elbogen
Se även Malmö - ortnamnet

2013-04-11  /  Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö 1-2. 1957. (pdf s. 6-46)
Ståhle, Arthur, Sodom. Modern utställningsroman i 17 kapitel. 1923.
Wåhlin, Hans, Studier i Malmö stads äldsta historia (Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1934.)