Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan 1940-tal. Foto Otto Ohm. Ur Malmö museers samlingar

Vill man skildra Malmös tillblivelse ligger det nära till hands att börja på den långa Södra Förstadsgatan, leden som i tidig medeltid förband de två små byar som historikerna kallar övre och nedre Malmö. Övre låg vid Pildammarna, nedre vid kusten. Man får tänka sig att bönder och jägare kom dragandes längs leden på sina kärror lastade med hudar, kött och spannmål. Varorna ville man byta mot fiskarbefolkningens silver, den glänsande sillen som landades i fiskeläget. Där landsvägen korsade kustvägen — nuvarande Adelgatan — uppstod en marknadsplats, senare skulle den flytta till Stortorget. Nu framträder en ny klass, köpmännen. Man bygger stenhus och kyrka. St. Petri beräknas vara anlagd omkring år 1300.
 
Fram till vid mitten av 1800-talet bestod Malmö endast av området innanför befästningarna, senare kanalen. Bebyggelsen utanför kallades östra, mellersta och södra förstäderna. Gatunamnet Södra Förstadsgatan är belagt sedan början av 1850-talet och benämnde då sträckan mellan Davidshallsbron och Triangeln. Vid infarten till det egentliga Malmö, ungefär vid dagens Södertull, låg en stadsport med tullstation. En annan port fanns vid nuvarande Drottningtorget. Stadsportarna försvann när befästningarna revs i början av 1800-talet.
 
I adresskalendern för år 1871 betecknar namnet Södra Förstadsgatan sträckan från Södra Fisktorget till Triangeln och sedan vidare till Davidshallsbron.  Senare skulle också den avslutande sträckan mellan Fisktorget och Dalaplan inkluderas. Triangeln är för övrigt lika gammal som Södra Förstadsgatan. Här korsade redan på medeltiden landsvägen in mot Malmö den nord-sydgående leden mot Lund.
 
Från att ha varit en ren landsväg började Södra Förstadsgatan bebyggas och få stadskaraktär mot slutet av 1800-talet. En affärsgata växte fram. 1887 inleddes trafik med hästspårvagnar, trettio år senare elektrifierades dessa. Men gatan är smal och trafiksituationen blev efter hand kaotisk. 1936 ersattes spårvagnarna med bussar. 1989 stängdes trafiken av helt och sträckan mellan Triangeln och Davidshallsbron blev gågata.

Idag ligger den där som den alltid har gjort, Södra Förstadsgatan. I norr en förhållandevis mondän affärsgata som skiftar karaktär vid Triangeln och blir en trång men hårt trafikerad led där småbutikerna trängs. Utmed Södra Förstadsgatan, strax söder om Triangeln, möter kvarteret Korpen, känt genom Bo Widerbergs klassiska film från 1963. Inte mycket av den gamla bebyggelsen finns kvar, men går man in på gården kan man känna igen några av exteriörerna från filmen.

2009-02-03 /Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Se även Triangeln.

Litteratur

Liljenberg, Bengt, Södra Förstadsgatan. Tillbakablickar kring ett huvudstråk i Malmö. 1990.