Föreskrifter

I Malmö stad styrs hanteringen av allmänna handlingar av lagstiftning på nationell nivå samt av kommunala föreskrifter.

I arkivlagen ges kommunerna frihet att själva utfärda föreskrifter för hur arkivvården ska se ut. De kommunala föreskrifterna ska fungera som ett stöd i stadens arbete med arkiv- och dokumenthantering.

Aktuella föreskrifter för arkiv- och dokumenthantering


Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö (pdf, 46.6 kB)


Arkivhandbok för Malmö stad - styrande och stödjande verksamheter (pdf, 1.3 MB)
(pdf, 775.6 kB)Delar av arkivhandboken ersätter bevarande och gallringsplanerna rörande räkenskapsinformation och personaladministrativa handlingar. Arkivhandboken gäller för handlingar upprättade efter den 1 december 2013.

Senast ändrad: 2018-09-21 08:38