Lagar

I Malmö stad styrs hanteringen av allmänna handlingar av lagstiftning på nationell nivå samt av kommunala föreskrifter.

Den nationella lagstiftningen utgår i huvudsak från tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip som slår fast att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. Undantag från offentlighetsprincipen beskrivs närmare i offentlighets- och sekretesslagen.

Dessutom finns arkivlagen med arkivförordning och andra lagar som påverkar arkivhanteringen, till exempel personuppgiftslagen.

Här hittar du de lagar som styr arkivverksamheten

Tryckfrihetsförordningen(TF 1949:105) reglerar rätten att ta del av offentliga handlingar.

Arkivlagen (1990:782) är en följdförfattning till TF som reglerar hur myndigheternas arkiv ska tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov. I arkivlagen finns även grunderna för hur tillsynen ska utövas.

I Arkivförordningen (1991:446) finns arkivmyndigheternas uppgifter och befogenheter beskrivna.

I Personuppgiftslagen (PUL 1998:2004) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utelämnande och övrig hantering av offentliga handlingar.

Senast ändrad: 2014-10-05 17:03