Publicerad 2018-11-29 16:05

Senast uppdaterad 2018-11-29 18:42

Ommålning av lusthus, rusticering av husgrund

Amors tempel, lusthuset i Katrinetorps engelska landskapspark.

Provmålning av Amors tempel i Engelska parken på Katrinetorp Landeri.

Två byggnader på Katrinetorp får nu ett exteriört lyft. Huvudbyggnaden återfår sin rusticerade grund och det antikinspirerade lusthuset i engelska parken, Amors tempel, målas om och ges ny färgsättning.

Katrinetorp Landeri är en anläggning under ständig utveckling, restaurering och renovering. Allt arbete sker i första hand utifrån autentiska spår på plats, i andra hand genom andra, tidstypiska förebilder.

Huvudbyggnadens gavel mot Östra magasinet.

Huvudbyggnadens gavel mot Östra magasinet.

Ny rusticering – precis som förr

Grunden till huvudbyggnaden på Katrinetorp har murats om så att den ursprungliga rusticeringen, som upptäcktes i samband med renovering av trappan mot trädgården, nu återställts. Rusticeringen bidrar till att förstärka byggnadens karaktär och är ett exempel på de trompe l’œil-effekter som förekommer lite överallt på Katrinetorp, både interiört och exteriört. 

Arbete pågår: rusticering av huvudbyggnadens grund.

Arbete pågår: rusticering av huvudbyggnadens grund.

Rester av ursprunglig rusticering av husgrund, som hittats under trappan mot trädgården.

Rester av ursprunglig rusticering av husgrund, som hittats under trappan mot trädgården.

Amors tempel

Katrinetorps minsta byggnad, Amors tempel, stod färdig 2009 på den plats där man hittat spår av en tidigare lusthusbyggnad. Den trädgårdsarkeologiska undersökning som genomfördes 2006 visade att det stått en mindre byggnad på platsen och att denna uppförts någon gång under tidigt 1800-tal. Grundstenarna på den lilla kullen upptäcktes under röjning av träd i den då igenväxta engelska landskapsparken på Katrinetorp. Det går inte att veta hur den ursprungliga byggnaden sett ut, annat än att man utifrån resterna av grunden kan dra slutsatsen att den varit rektangulär. När det gäller färgsättningen vet vi ännu mindre. Lusthuset på Skärva i Karlskrona, som idag är gult och vitt, har varit en av förebilderna vid utformningen av den rekonstruerade byggnaden på Katrinetorp.

Amors tempel, med fris, tympanonfält och kolonner under provmålning (pågående arbete, ej slutligt resultat).

Amors tempel, med fris, tympanonfält och kolonner under provmålning (pågående arbete, ej slutligt resultat).

 Varför ommålning?

Fasaden på det lilla templet behöver efter 9 år målas om, en underhållsåtgärd som även omfattar val av nya kulörer: vitt, rosa och grått. Inför detta arbete har Malmö stad konsulterat flera av landets främsta experter inom området. Linoljefärg var den färgtyp som användes under tidigt 1800-tal, med täckande kulörer som bevarade träet. Amors tempel har tillfälligt olika bemålning på byggnadens olika sidor, en provmålning för att se vad som fungerar bäst. Linoljefärgen är täckande, miljöcertifierad och kommer från en skånsk leverantör.

Hur har färgerna valts?

Det finns inget säkert bevis för hur det ursprungliga lusthusets färgsättning sett ut, eller om färgen ändrats under de cirka 50 år som byggnaden antas ha stått på platsen. Och där vi inte vet, får vi helt enkelt gissa. Inspiration till ny färgsättning på lusthusbyggnaden kommer dels från Christian Laurentius Gernandts restaurerade originalmålningar inne i Catharinasalen på Katrinetorp, dels från arkitekten Fredrik Bloms paviljonger på Djurgården i Stockholm. Resultatet blir en historisk färgsättning som stämmer överens med tidsepoken.

Amors tempel, interiör.

Amors tempel, interiör.