Rapport från projektet Bilder för framtiden

Vi fotograferar mer än någonsin. Förra året togs det närmare 400 miljarder bilder runt om i världen, lika många bilder per minut som under hela 1800-talet.

Hur ska museernas insamlingsverksamhet ta sig an det enorma bildflödet så att inte viktiga delar av vårt fotografiska kulturarv går förlorat på grund av bristande lagrings- och metadatarutiner? Det här är frågor som projektet Bilder för framtiden har fokuserat på.

Hittills har fokus på museerna legat på att digitalisera och tillgängliggöra äldre bildsamlingar och att samla i efterhand - men nya arenor på internet, smartphones och sociala medier ställer krav på nya insamlingsmetoder. Elisabeth Boogh, fotograf och bildantikvarie på Stockholms läns museum och Merja Diaz, fotograf och intendent på Malmö Museer har under en tvåårsperiod granskat hur den digitala utvecklingen påverkar den fotografiska bilden och museernas insamlingsarbete.

I Bilder för framtiden lyfts frågor om insamling och urval, representation och förmedling av digitalt födda fotografier. Rapporten riktar sig i första hand till museer med fotografiska samlingar och till hembygdsföreningar, men också till forskare inom media och museologi.

Projektet har genomförts med stöd av Statens Kulturråd.

Rapporten kan du ladda ner här!

Vill du hellre ha en tryckt version av rapporten finns den att köpa via nätbokhandeln eller på order@publit.se

Senast ändrad: 2017-09-27 12:03