Arkeologi och marinarkeologi

Malmö Museer ansvarar för den uppdragsbaserade marinarkeologiska verksamheten i Skåne. Det betyder bland annat att museet genomför dykbesiktningar och undervattensarkeologiska undersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen.

Marinarkeologi i Skåne

Inom marinarkeologin studerar man lämningar  som till exempel vrak, boplatser, försvarsanläggningar, farledsmarkeringar och fiske- och fångstanläggningar. Den bedrivs inte bara i haven utan även i vattendrag och sjöar, och på land i områden som legat under vatten och som kan innehålla rester av äldre hamnar. Undersökningarna genomförs inför exploateringar under vatten som muddringar, hamnutbyggnader, nedläggning av olika kablar eller gasledningar, anläggande av vindkraftverk samt bro- och tunnelbyggen.

Malmö Museer besiktigar och dokumenterar också fynd som hittats på havsbotten eller flutit iland. Dessutom bedrivs, oftast i samarbete med andra institutioner, olika kunskapsuppbyggande projekt riktade till sportdykare och allmänhet.

Undersökningar vid Lillgrund, Södra Öresund

Ett av de större uppdragen Malmö Museer genomfört var den marinarkeologiska undersökningen inför byggandet av vindkraftsparken vid Lillgrund i Södra Öresund. Vid undersökningen förväntade sig arkeologerna att i första hand finna skeppsvrak, men möjligheten att påträffa förhistoriska boplatser fanns också. Att skeppsvrak bedömdes som möjliga fynd beror på att Malmö, under framförallt slutet av medeltiden, var en stor och betydande handelsstad med täta kontakter med bland annat tyska hamnar. Spår efter förhistoriska boplatser har påträffats vid marinarkeologiska undersökningar längs den skånska kusten. Rester av "subfossil skog", det vill säga 10 000 tusenåriga trädrötter och stubbar på havets botten har också påträffats.   

Undersökningar utanför Verkeåns mynning

Att boplatser påträffas på havsbotten är en följd av att stora delar av den skånska kusten under den mellersta delen av stenåldern lades under vatten i samband med en kraftig landhöjning i norr som fick området att översvämmas. Därmed omvandlades ett stort område med jaktmarker, fiskevatten och boplatser till havsbotten. 

Ett exempel på detta är Verkeåns subfossila åfåra, vilken på äldre stenålder hade sin dåvarande åmynning ett par kilometer ut i Hanöbukten. Sedan år 2009 bedriver Malmö Museer tillsammans med bland annat arkeologiska institutionen i Lund undersökningar där. Bland de hittills påträffande fynden kan nämnas flera fasta fiskeanläggningar, en mjärde, ett stort antal tjärbloss (användes vid nattfiske) samt ben från älg.

Förlisningar längs den skånska kusten

Förlisningar längs den skånska kusten

Arkeologi

Malmö Museers kulturarvsenhet har fynd- och arkivansvar för de arkeologiska projekt som utförs inom Malmö stad, med riksantikvarieämbetet som ytterst ansvarig.

Senast ändrad: 2018-08-03 09:58