Publicerad 2017-10-16 16:25

Senast uppdaterad 2017-10-16 16:25

Information om ny VA-anläggning på Almåsa

Flygbild Almåsa Fritidsområde

Miljöförvaltningen har flaggat för att avloppssystemet på Almåsa behöver förbättras, för att uppfylla gällande miljökrav. Görs inte detta inom en snar framtid, kommer förelägganden med vite att utfärdas.

Dricksvattnet på Almåsa, som idag kommer från borrade brunnar, har av många kolonister upplevts som av mindre god kvalitet. Koloniföreningen Almåsa Fritidsby, Malmö stads fastighetskontor, miljöförvaltningen och VA Syd har därför sett det som lämpligt att ansluta området till kommunalt vatten i samband med att avloppssystemet byggs om.

För att påskynda och underlätta processen, har fastighetskontoret föreslagit för Malmö stads tekniska nämnd att kommunen gör investeringarna och därefter debiterar föreningen. Tekniska nämnden har fattat ett principbeslut om att gå vidare med förslaget, under förutsättning att investeringen godkänns av kommunstyrelsen och att ett avtal om tilläggsavgift med en avskrivningstid på 50 år träffas med koloniföreningen. När det gäller tilläggsavgiften kan kommunen bara träffa avtal med koloniföreningen, inte med enskilda föreningsmedlemmar. Föreningen har i sin tur ett avtalsförhållande med samtliga 634 kolonister/stugägare.

Föreningen kan fortfarande välja att själv upphandla och genomföra förbättringarna av vatten- och avloppssystem på Almåsa, men måste då själv lösa frågan om finansiering.

Tekniska nämndens principbeslut omfattar även Kölnans Fritidsby.