Ny park öster om Stora kalkbrottssjön

En ny så kallad grannskapspark har anlagts längs Stora kalkbrottssjön östra sida och invigdes våren 2019. 

En lekplats, ett utegym, en samlingsplats och två utsiktsplatser har anlagts. En paviljong med utsikt över Kalkbrottssjön byggs på den södra utsiktsplatsen. Parken har också fått grusgångar och belysning. Naturmarken sparas i så stor utsträckning som möjligt. Längs
slänterna ner mot sjön får vegetationen vara kvar för att hindra att väggarna vittrar sönder. Längs sjön blir ett räcke.
Initiativ till utegym, som ska uppföras på platsen, kommer från boende i området och som även varit delaktiga vid utformningen av gymmet.

Med grannskapspark menas en park som ligger nära bostäderna, och är en mindre park med rekreation och aktiviteter.

Illustration: Atkins

Illustration av parken öster om Stora kalkbrottssjön. Illustration Atkins

Senast ändrad: 2020-01-19 10:53