Naturvård

Får

Ambitionen med de naturvårdande åtgärderna i Käglingeområdet har varit att skapa ett rikt och varierat naturområde som ska vara tillgängligt och intressant för såväl särskilt naturintresserade som skolklasser och söndagsflanörer.

Detta har man gjort genom att bland annat:

  • Skala av det yttersta jordlagret så att sanden kommit fram. Därmed har man gynnat de arter som trivs i sandig gjord.
  • Den planterade lövskogen har glesats ut för att skapa gläntor. Runt våtmarker och dammar hålls marken öppen för att gynna örter, småkryp och groddjur.
  • Nya dammar har grävts och gamla har grävts ur till förmån för groddjur och andra vattenlevande organismer.
  • Tama betesdjur och kaniner hjälper till att hålla ängarna öppna (ibland får de assistans av slåttermaskiner).
  • Död ved har lämnats kvar i området efter avverkning och ger därmed skydd åt mindre djur och småkryp.


Senast ändrad: 2017-10-16 13:11