Växter och djur

Käglinge naturområde har en stor rikedom av olika växter och djur. Detta beror till stor del på variationen av olika naturtyper inom området, från helt öppna ängar till slutna skogspartier och från torra sandsluttningar till våtmarker och dammar. Varje livsmiljö har sina arter som specialiserats sig på att leva där och så finns det en hel del djur som trivs med att kunna utnyttja olika typer av miljöer.

En annan viktig aspekt är områdets storlek på cirka 70 ha - ju större område ju fler arter. Att naturområdet har relativt lite störningar från till exempel trafik, buller och ljus om nätterna är ytterligare en viktigt faktor till mångfalden av arter.

Ur denna mångfald kan nämnas några som är vanliga för området eller speciella på annat sätt.

Däggdjur

Förutom ett älgbesök 2003 är rådjuren områdets största vilda djur. Fladdermöss, sork och kanin är de vanligaste däggdjuren.

Fåglar

Det finns gott om trädgårdssångare och lövsångare som tillsammans med näktergalen förgyller området med sin sång om våren och försommaren. Häger, brun kärrhök och ormvråk ses ofta. Under flyttningen är det många småfåglar som lockas att pausa här och på vintern kommer gärna domherrar och fjällvråk på besök.

Småkrypsfauna

Småkrypsfaunan är mycket rik, inte minst när det gäller fjärilar. Några insekter som är lätta att upptäcka är jordlöparen (skalbaggar), trollsländor, gräsfjärilar och gräshoppor.

Växter

I området finns flera arter av träd och buskar (det mesta planterat), som till exempel ek, skogslönn, hassel, björk och Sveriges största sälg. Några speciella örter är det torrälskande hedblomstret, de fuktälskande orkidéerna (3 arter) och den parasiterande klintsnyltroten.

Grodorna trivs i Käglinge rekreationsområde.

Grodorna trivs i Käglinge rekreationsområde.

Groddjur

Groddjuren trivs i området och speciellt den ätliga grodan. Sedan länge har området varit känt för sin rikedom på groddjur. Inte mindre än nio arter noterats i området. De grunda dammarna har erbjudit groddjuren goda fortplantningsmöjligheter.
De senaste decennierna har dock situationen för groddjuren försämrats genom bland annat igenväxning.

I naturvårdsarbetet i området har ett speciellt fokus riktats på grodorna. För att gynna groddjuren har lekvatten, öppna jaktmarker och övervintringsområden skapats. En del i detta är odlingsområdet/anläggningen Paddeborg. Dessutom görs försök att återinplantera försvunna och hotade arter.

Läs mer groddjurens historia.

Senast ändrad: 2017-11-17 16:07