Vad gäller på en sommargata?

Reglering på sommargator anpassas alltid efter den specifika gatan.

Utformningen av en sommargata anpassas utifrån varje enskild plats. Målet är att antalet farliga bilrörelser -exempelvis backning, konflikter mellan fordon och gångtrafik samt antalet motorfordon utmed gatan ska minimeras.

Reglering på sommargator anpassas alltid efter den specifika gatan.

Eftersom gångtrafik och folkliv prioriters på en sommargata regleras dessa gator i möjligaste mån som gågata eller gångfartsområde.

Detta gäller på en gågata:

Du får cykla på en gågata, men inte fortare än gångfart
och du måste lämna företräde åt gående.

Motordrivna fordon får endast köras på gågata om det behövs för:
•varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande
•transport av gods eller boende till och från adress på gågatan
•transport av gäster till eller från hotell eller motsvarande
•transport av sjuk eller rörelsehindrad person till eller från adress på gågatan

Hastighet

Fordon som har rätt att köra på gågatan får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde åt gående.

Parkering

På en gågata får parkering endast ske på särskilt anordnad plats.

Senast ändrad: 2019-02-08 10:23