Kursinnehåll
– Service Manager

Utbildningen består av 12 delkurser varav 3 stycken är LIA, Lärande i arbete.

Kurserna presenteras i bokstavsordning med en kortfattad innehållsbeskrivning.

Branschkunskap och konceptutveckling

Yrkeshögskolepoäng: 30 p

Kursen leder till kunskap om att utveckla attraktiva och affärsmässiga koncept av besöksnäringen samt hållbar turism.

Innehållet skapar förståelse för besöksnäringen genom kunskaper om och utveckling av turism och destination utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Besöksnäringens betydelse belyses ur ett samhällsperspektiv. Kursen skapar förståelse för besöksnäringen genom innehåll som relevanta avtal och lagar, entreprenörskap och marknadsföring.

Digitalisering och medieverktyg

Yrkeshögskolepoäng: 20 p

Målet med kursen är att du ska behärska valda medieverktyg, bland andra InDesign och Photoshop för att skapa olika typer av informationsmaterial för tryckning, e-publicering och rörlig bild.

Kursen behandlar också sätt att med sin egen mobil skapa filmmaterial som kan publiceras i sociala kanaler.

Ekonomi och Revenue Management

Yrkeshögskolepoäng: 50 p

Ekonomikursen omfattar begrepp, modeller och verktyg inom bokföring, finansiell analys, ekonomisk rapportering och ekonomistyrning. Parallellt med den teoretiska utbildningen genomförs analyser av olika företags ekonomi. Kursen tar också upp hur man säljer rätt produkt till rätt kund vid rätt tid och till rätt pris, som är grunden i revenue management.

Marknadsföring

Yrkeshögskolepoäng: 40 p

Kursen leder till kunskap om att genomföra marknadsföringsprojekt som stärker organisationens varumärke, strategi och målsättningar samt tillgodoser kunders efterfrågan och behov.

I kursen används organisationer inom besöksnäringen som praktikfall för att ta fram och utveckla en marknadsplan. Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter varvas Kursen innehåller även metoder och strategier för digital marknadsföring.

Organisation och ledarskap

Yrkeshögskolepoäng: 50 p

Kursen syftar till att kunna använda begrepp, teorier och metoder för att förstå och framgångsrikt leda individer, grupper och organisationer inom tjänsteproducerande områden. I kursen ingår bland annat coaching, teambuilding, kommunikation, kris- och konflikthantering samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Presentationsteknik i tal och skrift

Yrkeshögskolepoäng: 10 p

Kursen syftar till att du ska kunna kommunicera professionellt med människor, gäster/kunder/besökare och personal.

Kursen tar upp språket som redskap för kommunikation. I kursen tränas du i och får kunskap om sambandet mellan det talade ordet, kroppsspråket och användandet av olika verktyg i samband med presentationer. Övningar genomförs också i mötes- och försäljningsteknik.

Projekt och dess ekonomi

Yrkeshögskolepoäng: 30 p

Kursen syftar till att du självständigt och i samarbete ska kunna utföra projektarbete och fungera som projektledare och/ eller delprojektledare.

Service Management och värdskap

Yrkeshögskolepoäng: 40 p

Service Management handlar om hur organisationer kan arbeta för att stärka och utveckla sina kundrelationer på kort och lång sikt. I kursen behandlas centrala moment som servicemötet, utvidgat tjänsteerbjudande, rättelseprocesser (service recovery), kvalitetsarbete och värdskap inom besöksnäringen. 

Examensarbete – 10 poäng
Inom ramen för utbildningen genomförs ett examensarbete i grupp. Vald del av utbildningens teoretiska kurser kopplas samman och appliceras på en eller flera valda organisationer eller destinationer.

Målet med kursen är att kunna sammanföra teoretiska kunskaper från utbildningens tidigare kurser för att undersöka och förstå en eller flera organisationer eller destinationer inom näringen.

Lärande i arbete (LIA)

Yrkeshögskolepoäng: 120 p

Samtliga LIA-kurser ger dig tillfälle att integrera förvärvade kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö, samt erbjuder meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter.

LIA 1 – 30 poäng
Det huvudsakliga målet med den första LIA-kursen är att förankra och förstärka kunskaper, färdigheter och kompetenser från genomförd kurs i marknadsföring. Du får analysera organisationens affärsidé, mål, strategier och marknadsmix (pris, plats, påverkan, produkt) genom att följa en manager eller arbetsledare i det praktiska arbetet gällande marknadsföring.
LIA 2 – 35 poäng
Det huvudsakliga målet med den andra LIA-kursen är att förankra och förstärka kunskaper, färdigheter och kompetenser från genomförd kurs i ledarskap. Du får analysera ledarskapets karaktär och effekter på det aktuella företaget genom att följa en manager eller arbetsledare i det praktiska arbetet för att utveckla det egna ledarskapet.
LIA 3 – 55 poäng
Det huvudsakliga målet med den tredje LIA-kursen är att förankra och förstärka kunskaper, färdigheter och kompetenser från genomförd kurs i service management. Du får analysera organisationens servicelandskap genom att synliggöra det utvidgade tjänsteerbjudandet och arbetet med kundrelationer.
VILL DU VETA MER?
KONTAKTA MIG
Ingela Asplund, utbildningsledare
tel: 0738-56 47 01
ingela.asplund@malmo.se

 Foto: Frasse Franzén