Kursinnehåll
Specialistutbildad barnskötare
– språkutveckling

Utbildningen består av 11 kurser varav två stycken är LIA, Lärande i arbete.

Kurserna presenteras i bokstavsordning med en kortfattad innehållsbeskrivning.

Berättande i skapande form

Yrkeshögskolepoäng: 15 p

Syftet med kursen är att ge dig en teoretisk grund för berättandets och dramats betydelse för lärande, växande och språkutveckling. Du får kunskaper om berättandets olika former och uttryck. Kursen innefattar också berättandets syfte att synliggöra, dela och skapa begriplighet.

Kursen ger dig metoder för berättande och gestaltande tillsammans med barn utifrån ett genus-, värdegrunds- och normkritiskt perspektiv. Kursen innehåller praktiska övningar för att utveckla din förmåga till dramatisering och rollspel. Du får kunskaper och verktyg för att arbeta med barns delaktighet och samspel i samband med berättelser, drama och rollspel.

Digitalisering i förskolan

Yrkeshögskolepoäng: 15 p

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper kring adekvata digitala arbetssätt, digital dokumentation och hur man kan utveckla arbetet i förskolan. Du får kunskaper om och färdigheter i hur digitala verktyg kan användas för information, kommunikation och dokumentation. Kursen ger dig även kunskaper om och verktyg i hur digitalisering kan användas för förskolans utbildning och barnens lärande. Du får också kunskaper och färdigheter för att kunna stimulera barnens utveckling i det digitala lärandet.

Kursen belyser hur digitala medier påverkar och förändrar förutsättningar för kunskapsutveckling och lärande. Kursen behandlar frågor kring hur användandet av digitala verktyg påverkar barns vardag och problematiserar kring etiska och juridiska dilemman. Dina färdigheter i och tillämpning av minst ett främmande språk utgör här ett viktigt redskap för att nå kursmålen.

Kommunikation

Yrkeshögskolepoäng: 15 p

Syftet med kursen är att ge dig teoretiska kunskaper kring kommunikation. Kursen syftar också till att ge dig praktiska färdigheter i hur man skapar god kommunikation med barn, barngrupper och vårdnadshavare i förskolan. Kursen behandlar i synnerhet kommunikation i det pedagogiska ledarskapet. Kursen ger dig kommunikativ kompetens anpassad utifrån målgrupp, situation och kontext. Kursen omfattar också kunskaper om konflikter samt metoder för konflikthantering.

Lek och pedagogisk miljö

Yrkeshögskolepoäng: 15 p

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lekens och den pedagogiska miljöns inverkan på lärande och utveckling. Vidare får du kunskaper om hur man skapar lärmiljöer utifrån syfte och olika barns och gruppers perspektiv och förutsättningar. Kursen ger dig även kunskaper om olika arenor och miljöer för språkutveckling, inkl. flerspråkig miljö. Du får lära dig om miljöns betydelse för barns nyfikenhet och upptäckarlust för att förstå och tolka sig själv och världen.

Vidare behandlar kursen barns samspel med andra barn och hur du kan stimulera detta med hjälp av lek och den pedagogiska miljön.

Pedagogiskt arbete – fördjupning

Yrkeshögskolepoäng: 30 p

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i det pedagogiska arbetet, läroplan och styrdokument inom förskolan. Du får kunskaper om lekens betydelse för barns lärande. Kursen ska utveckla din förmåga att reflektera över barns lärprocesser och ge redskap för att synliggöra och dokumentera denna kunskapsprocess. Kursen ger dig även kunskaper om aktuella teorier för det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kursen ger dig kompetens för att i samarbete med kollegor driva utvecklingsarbete. Kursen syftar också till att ge dig verktyg för att synliggöra ditt egna lärande och att stärkas i din yrkesroll.

Språkutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Yrkeshögskolepoäng: 10 p

Kursen introducerar teorier om barns språkutveckling, språkets uppbyggnad, användning, innebörd och mening. Du får kunskaper om barns tidiga möten med skriftspråket, fonologisk medvetenhet i relation till skrift och läsinlärningen, de första stegen mot att kunna skriva och läsa. Kursen ger dig också fördjupade kunskaper om barns språkinlärning och flerspråkighet.

Kursen behandlar kommunikation och socialt samspel, såväl i ett utvecklingsperspektiv som i ett didaktiskt perspektiv. Kursen behandlar textbegreppet utifrån ett vidgat perspektiv. Kursen behandlar också begreppen verbal och icke-verbal kommunikation.

Språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Yrkeshögskolepoäng: 30 p

Kursen ger dig kunskaper om den språkliga utvecklingsresan från nyföddhetsperioden fram till skolstart. Kursens mål är att du ska utveckla kunskap om små barns utveckling och lärande med stöd av olika teorier. Kursen behandlar centrala begrepp och metoder för att beskriva och studera språkutveckling. Du får också en teoretisk grund och centrala aspekter av förskolebarns två- eller flerspråkiga utveckling.

Perspektiv som behandlas är språkliga, didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Dessa kunskaper ger dig en viktig plattform för att planera det språkutvecklande arbetet. Dina färdigheter i och tillämpning av minst ett främmande språk utgör här ett viktigt redskap för att nå kursmålen.

Värdet av mångfald

Yrkeshögskolepoäng: 15 p

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper och teorier om olika samhällsförhållanden och hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Kursen ska också ge dig kunskaper om olika normer, värderingar och kulturer. Kursen utforskar olika normkreativa perspektiv.

Kursen ger dig n insikter om olika funktionsvariationer och kunskaper om hur du bemöter dessa. Kursen ger dig teorier och verktyg för att kunna bemöta barn, vårdnadshavare och kollegor på bästa sätt utifrån var och ens behov och förutsättningar.

Examensarbete – 15 poäng
Syftet med kursen är att ge dig möjlighet att utveckla kunskaper i och färdigheter att reflektera, analysera och sammanställa en rapport eller ett utredande arbete utifrån en vald problemställning. Denna ska vara kopplad till yrkesrollen som specialistutbildad barnskötare.

Du får möjlighet att fördjupa, bredda och tillämpa både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdet och ta ansvar för uppgiften/projektet.

Syftet är också att utveckla din förmåga att göra självständiga, kritiska bedömningar och formulera och lösa problem samt utveckla ett kritiskt reflekterande.

Kursen Examensarbete kopplar till ett självständigt arbete som du genomfört under LIA 2.

Lärande i arbete (LIA)

Yrkeshögskolepoäng: 40 p

Samtliga LIA-kurser ger dig tillfälle att integrera förvärvade kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö, samt erbjuder meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter.

LIA 1 – 20 poäng
Kursen ger inblick i och förståelse för vad yrkesrollen innebär i praktiken. Under handledning ska du kunna utföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
LIA 2 – 20 poäng
Kursen syftar till att ge dig praktiska erfarenheter och färdigheter som specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutvecklande arbetssätt och du ska ges möjlighet att självständigt omsätta teoretiska kunskaper i praktiken i daglig verksamhet. Dina färdigheter i och tillämpning av minst ett främmande språk utgör här ett redskap för att nå kursmålen.

LIA 2 syftar till att fördjupa kunskapen, vidareutveckla färdigheter och kompetenser för ett successivt ökat ansvar för de moment och arbetsuppgifter som utförs av en specialistutbildad barnskötare.

Ett självständigt arbete som du genomfört under LIA 2 kopplas till kursen Examensarbete.
VILL DU VETA MER?
KONTAKTA MIG
Susann Åkerman, enhetschef
tel: 0768-53 40 77
susann.akerman@malmo.se

 Foto: Colourbox.com