Kursinnehåll
– Tandsköterska

Utbildningen består av 14 delkurser varav 3 stycken (LIA, Lärande i arbete) är förlagda till en tandvårdsklinik under sammanlagt 16 veckor.

Kurserna presenteras i bokstavsordning med en kortfattad innehållsbeskrivning.

30 p

20 p

20 p

10 p

35 p

30 p

30 p

25 p

10 p

25 p

15 p

80 p

 

Administration och organisation

Yrkeshögskolepoäng: 30 p

Du lär dig och får och erfarenhet av administrativt arbete vid tandvårdsklinik. Utbildningen ger dig kunskaper om: organisation, bestämmelser och centrala begrepp som är väsentliga inom tandvården, IT-användning, ekonomi, arbetsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete.

Dessutom ska undervisningen ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera på svenska och på minst ett främmande språk, samt agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt.

Anatomi, anestesi och farmakologi

Yrkeshögskolepoäng: 20 p

I kursen ingår: huvudets och halsens anatomi, lokal infiltrationsanestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Du får grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi samt färdigheter för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter som att exempelvis ge lokal infiltrationsanestesi.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning samt som klinisk utbildning på Odontologen, Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet och under LIA 3.

Material och miljö

Yrkeshögskolepoäng: 20 p

I undervisningen ingår kunskap om: miljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården, dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom ingår hantering av härdplaster och andra dentala material samt därtill hörande risker.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning samt som klinisk utbildning på Odontologen, Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet och under LIA 1.

Munhålans och tändernas anatomi

Yrkeshögskolepoäng: 10 p

Du lär dig om munhålans och tändernas anatomi och fysiologi.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning och klinisk utbildning på Odontologen, Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet.

Odontologi 1

Yrkeshögskolepoäng: 35 p

I undervisningen ingår: kariologi, endodonti, parodontologi och oral radiologi. Du får teoretiska kunskaper om och utvecklar din förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter som till exempel informera/instruera patienter i syfte att förebygga uppkomst av karies och parodontit.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning samt klinisk utbildning på Odontologen, Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet och under LIA 1 och 2.

Odontologi 2

Yrkeshögskolepoäng: 30 p

Kursen ger specialiserade kunskaper inom: pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Här utvecklar du förmågan att assistera och utföra arbetsuppgifter som att framställa temporära ersättningar. Undervisningen ger överblick över områden närliggande det egna arbetsområdet.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning samt klinisk utbildning på Odontologen, Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet och under LIA 1, 2 och 3.

Oral hälsa 1

Yrkeshögskolepoäng: 30 p

I undervisningen ingår: oral hälsa och det allmänna hälsotillståndet samt sambandet mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa samt färdigheter i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete som munhygienkontroll.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning och klinisk utbildning på Odontologen, Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet samt som klinisk utbildning under LIA 1 och 2.

Oral hälsa 2

Yrkeshögskolepoäng: 25 p

I undervisningen ingår fördjupning om oral hälsa och utveckling av förmågan att informera om munhälsa och tandvård. Du får grundläggande kunskaper i psykologi med inriktning odontologi samt kunskaper om tandvårdsmiljöer och olika former för tandvård.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning och som klinisk utbildning under LIA 2 och 3.

Teamtandvård

Yrkeshögskolepoäng: 10 p

Här lär du dig om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursen ska ge kunskaper om de moment tandsköterskan utför i sitt arbete, i förhållande till de andra professionerna i teamet, som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De moment som ingår varierar beroende på lokala förutsättningar.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning och som klinisk utbildning under LIA 3.

Vårdhygien och smittskydd

Yrkeshögskolepoäng: 25 p

Kursen handlar om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Du får kunskap i hygien- och smittskyddsarbete på tandvårdsklinik.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning samt klinisk utbildning på Odontologen, Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet och under LIA 1.

Examensarbete – 15 poäng
Här lär du dig att identifiera, planera och värdera innehållet i ett arbetsområde inom tandvården med anknytning till någon eller några av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge dig inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

Kursen genomförs som teoretisk utbildning och som klinisk utbildning under LIA 3.

Lärande i arbete (LIA)

Yrkeshögskolepoäng: 80 p

Samtliga LIA-kurser ger dig tillfälle att integrera förvärvade kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö, samt erbjuder meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter.

LIA 1 – 15 poäng
Målet med den första LIA-kursen är att du får en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Här ingår kunskap om arbetsmiljön och erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdskliniken såsom: mottagande och bemötande av patienter, hygienrutiner samt klinik- och instrumenthygien. Du ska med handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.
LIA 2 – 25 poäng
Under den andra LIA-kursen ingår tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete. Du ska under handledning kunna assistera vid tandvårdsbehandlingar och även kunna ge information och instruktion om munhygien samt medverka vid och utföra profylaktiska behandlingar.
LIA 3 – 40 poäng
Det huvudsakliga målet med den tredje LIA-kursen är att ge dig fördjupad kunskap i att självständigt assistera vid tandvårdsbehandlingar. Du får inblick i tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet och utvecklar förmågan att värdera dina teoretiska kunskaper i förhållande till det kliniska arbetet, vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.
VILL DU VETA MER?
KONTAKTA MIG
Marie-Louise Olsson, utbildningsledare
tel: 0723-95 76 15
Marie-Louise.Olsson@malmo.se

 Foto: Colourbox.com