BiodiverCity - Om grön innovation i det urbana rummet

BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

Arbetet inom projektet BiodiverCity genomförs i tre steg. Just nu pågår steg 3, vilket bland annat innehåller spridning till övriga branschen genom seminarie-, utbildnings- och utställningsverksamhet. Det innehåller även kommersialisering av gröna lösningar och en del utveckling av gröna lösningar liknande dem i steg 2.

Steg 3 innebär även att sammanställa lärdomar från steg 2. Detta kommer att samlas i en handbok som ska rikta sig till beställare, leverantörer och entreprenörer. Handboken kommer underlätta vid beställning och installation av urban grönska. Ett av målen är att sprida kunskap om att grönska i staden kan byggas på nya sätt och också visa hur dessa lösningar kan realiseras.

Steg 1 och steg 2

Steg 1 innebar förstudier och steg 2 innebar praktiskt arbete under två år. Detta arbete genomfördes i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer.

Under steg 2 togs det fram olika case som testar nya sätt att öka stadens biologiska mångfald, förbättrar förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster och utnyttjar stadens grönska i ett aktivt hälsoarbete. Detta gjordes genom gröna innovationer i sex olika produktgrupper:

Ladda ner projektbroschyren (pdf, 2.1 MB) med information om samtliga case inom steg 2 av projektet


Läs mer om projektet i Stadsbyggnad

Läs mer om projektet i Vårt Malmö (sid 6-7)

Partners och finansiering

Steg 2

Diligentia, Skanska, Watreco, IVL, Scandinavian Green Roof Institute, Peab, MKB, White, Sydväst, Hauschild+Siegel, SLU, Briggen, ByggVesta, Markkompaniet, Region Skåne

Steg 3

Ambius, Byggros, Ekologigruppen, Hauschild+Siegel, IVL, Malmö stad, Melica, MKB, MORF, Scandinavian green roof institute, Sustainable business hub, SLU, Stadex, Sydväst, Tyréns, Vinnova, WSP, White.

Projektet är delvis finansierat med bidrag ur Vinnovas program "Utmaningsdriven innovation" samt av EUs regionala utvecklingsfond.

         

Senast ändrad: 2018-08-14 15:37