Föräldrasamverkan

Förskolesamråd

Förskolesamråd är ett forum där du som förälder genom föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Förskolesamrådet träffas 1-2 gånger per termin, och här deltar en föräldrarepresentant per avdelning, personal från förskolan samt skolledning. Råden är samtalspartners och bollplank för skolledningen men har ingen beslutsrätt. Föräldrarepresentanten har som uppgift att framföra synpunkter och idéer från avdelningen och återföra informationen.

Till förskolesamrådet utser föräldrarna/vårdnadshavarna representanter i barnets grupp/på barnets avdelning. Detta sker vid föräldramöte på förskolan.

Förskolesamrådet är ett forum för information och samrådsskyldighet enligt Skollagen kapitel Kvalitet och inflytande 13 §. Sammankomster 1 – 2 gånger /termin.

Syftet är att

ge föräldrarna/vårdnadshavarna adekvat information om mål och organisation.

Målet är att

som representant i förskolesamrådet delge information till de andra föräldrarna/vårdnadshavarna, vilket ska leda till att, före beslut fattas, framföra synpunkter och vara delaktighet i planering, uppföljning och utveckling på förskolan tillsammans med barn och pedagoger.

Föräldramöte och andra forum

På föräldramötet och andra forum diskuteras mål och den pedagogiska verksamheten samt exempelvis uppföljning av det Systematiska kvalitetsarbetet och förekommande förskoleenkäter.

Utvecklingssamtal

Föräldrar erbjuds individuella utvecklingssamtal gällande det egna barnets utveckling.

Rutiner vid utflykter

Följande rutiner gäller hur vi hanterar barntillsynen vid utflykter.

  • AKUTBLADEN med viktiga telefonnummer ska finnas med vid all form av verksamhet utanför förskolans gård.
  • Alla förskolor fyller i Utflyktslapp med, namn på barnen, plats man ska besöka, klockslag man är iväg och tillbaka, mobiltelefonnummer att bli nådd på, då verksamhet sker utöver närliggande lekplatsbesök.
  • Med de äldre barnen prata man om att det är viktigt att hjälpas åt att "hålla koll på varandra" genom att till exemepl ha Gå-kompis, detta utesluter dock inte pedagogens ansvar.
  • Barnen räknas då man går iväg och är tillbaka.
  • Däremellan vid alla de tillfällen man byter aktivitet, går av eller på bussen, går till eller från en ny plats och kontinuerligt under utflykten.
  • På några av våra förskolor delar man upp barnen/pedagog för att underlätta räknandet av barnen då översikt över många barn är svårt då de är i rörelse i den fria leken.
  • Området att leka på begränsas där barnen informeras om var gränserna för vistelsen går, till exemepl stora trädet, busken etc. En bra metod är att barnen inte får gå längre än att de ser en vuxen, att de håller koll på de vuxna för att inte försvinna utom synfältet.
  • Vid osäkerhet kring säkerhet i samband med utflykt, till exempel kollega är sjuk och det inte går att organisera i personalgruppen för en säker utflykt ställs densamma in.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-06-01 15:21