Fler män i förskolan

Hur får vi fler män till förskolan? Malmö stad har bland de högsta andelarna medarbetare som är män i landet med drygt 8 procent. Det tycker vi är för lite. Inom förskoleförvaltningen pågår därför ett aktivt arbete för att den siffran ska öka till minst 10 procent år 2020.

Det finns flera anledningar till att vi vill ha och behöver fler män i våra förskolor.

Vi har jobben. Vi har ett stort behov av att rekrytera utbildade förskollärare, pedagoger och barnskötare bland både män och kvinnor. I förskoleförvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning är det ett uttalat mål att andelen män ska öka.

Vi står för jämställdhet. Vi jobbar aktivt med Malmö stads jämställdhetsplan. För oss är det självklart att Malmö år 2020 ska vara en stad med jämställda verksamheter riktade till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Dessutom ska alla arbetsplatser i Malmö stad vara fria från könsdiskriminerande strukturer.

Vi står för mångfald. Vi lever i ett samhälle präglat av mångfald vilket innebär att vi behöver ta tillvara de likheter, olikheter och kompetenser som det för med sig. Vi vill att förskolan speglar det samhälle vi lever i.

Vad gör vi?

  • Vi har en handlingsplan med ett tydligt och konkret mål att tio procent av våra medarbetare på förskolorna ska vara män  år 2020.
  • Vi är tydliga med var Malmö stad står i frågan kring män i förskolan och arbetar för att synliggöra våra medarbetare som är män.
  • Vi har medverkat i ett nationellt nätverk som Sveriges kommuner och landsting, SKL, drivit, där forskare, lärosäten, fackförbund och ytterligare åtta kommuner utbytt erfarenheter och lärt av varandra för att få fler män till förskolan.
  • Vi har bildat en grupp bestående av  chefer, medarbetare och fackliga representanter som med sina olika erfarenheter ska kunna fungera som referensgrupp när det gäller det arbetet kring frågan.
  • Vi anpassar VFU (verksamhetsförlagd utbildning /praktik) så att män på förskollärarutbildningen får komma till en förskola där även andra män arbetar i en barngrupp.
  • Vi har tagit fram ett tydligt stödmaterial när det gäller hur vi ska förebygga, hantera och stötta i samband med misstanke om sexuella trakasserier. Stödmaterialet är till för samtligas trygghet.

Senast ändrad: 2018-09-19 10:05