Jag vill lämna mina synpunkter

OBS! Denna enkät och denna sidan är kvar endast för arkiveringskäl och syns inte utåt.

Utställningsperioden pågår från 4 februari till 8 maj 2013. Det finns då möjlighet att här lämna synpunkter på planförslaget.  

De synpunkter som lämnas in under utställningen registreras och diarieförs som remissyttranden och kommer tillsammans med alla andra inkomna synpunkter att behandlas i ett utlåtande över utställningen. Utlåtandet blir ett beslutsunderlag när översiktsplanen ska antas.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2013-04-04 13:13