Miljöbarometern

På Miljöbarometern kan du löpande följa hur arbetet fortskrider att nå Malmös miljömål.

Miljöbarometern innehåller löpande uppföljning och ger en ögonblicksbild på miljötillståndet i Malmö utifrån den statistik och information som finns att tillgå på lokal nivå. Barometern visar fokusområden, statusbedömning och en beskrivning för respektive område: klimat, luft, buller, trafik, natur och odling, vatten, kemikalier och miljögifter samt avfall och återvinning.

sv