Rosengårds ishall

Målet med renoveringen av Rosengårds ishall är att nå maximal energieffektivisering genom tätning, effektiva reglersystem och produktion av förnybar el.

Åtgärderna är indelade i tre områden: Energi, Utemiljö och Vatten.

På energiområdet genomförs energieffektiviseringsåtgärder kring bland annat värmeåtervinning, isolering, avfuktning, luftsluss, samt behovsstyrd ventilation och belysning. Dessutom ska 2 400 kvadratmeter solceller installeras på ishallen.

I utemiljön ska grönskan öka genom att gröna tak och väggar etableras, vilket har en isolerande effekt, tar hand om regnvatten och gör omgivningen vackrare. Dessutom förbättras avfallshanteringen genom bättre sorteringsmöjligheter.

Ishallar och andra fritidsanläggningar har ofta stora hårdgjorda ytor som inte kan infiltrera regn- och smältvatten. Rosengårds ishall ska få en anläggning för ekologisk rening av dag- och smältvatten, i form av ett system av dammar med olika reningsfunktioner. En ishall producerar dessutom närmare 10 kubikmeter vatten per dag när isen skrapas. Vattnet ska nu tas tillvara och återanvändas vid ny spolning utan att isens kvalitet försämras.

Senast ändrad: