Rosengård i förvandling - Värner Rydénskolan

Uteklassrum, demoklassrum och energidetektiver är några av nyheterna på Värner Rydénskolan som en följd av renoveringar och energieffektivisering.

Målet är att nå maximal energieffektivisering och testa ny intressant miljöteknik. Gröna åtgärder förbättrar den sociala utomhusmiljön samtidigt som elevernas miljömedvetenhet stärks.

Åtgärden delas in i tre områden: Energi, Utemiljö och Miljöpedagogik.

Inom energiområdet sker energieffektiviseringsåtgärder som behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning, behovsstyrd belysning och isolering. Dessutom installeras 200 kvadratmeter solceller ovanför fönstren så att de även kan fungera som solavskärmning.

I utemiljön etableras gröna tak och väggar, vilka har en isolerande effekt, tar hand om regnvatten och bidrar till en vacker omgivning. För att öka den biologiska mångfalden placeras fågelholkar och bon ut på olika ställen. Avfallshanteringen förbättras genom bättre sorteringsmöjligheter och ett utomhusklassrum skapas så att lektioner även kan genomföras utomhus.

Inom området miljöpedagogik kommer elever, lärare och annan skolpersonal att bli mer medvetna om hur de själva påverkar energianvändningen. Detta sker genom information, utbildning av "energidetektiver", vattenmätare m.m. På skolan skapas även ett demoklassrum där olika energiåtgärder visas upp på ett roligt och pedagogiskt sätt.

Senast ändrad: