Om Änggårdens allergiförskola

Vi har ett föräldraråd en gång per termin, där de föräldrar som är intresserade medverkar tillsammans med avdelningspersonal och förskolechef.

Varje höst har vi ett gemensamt föräldramöte och en ggr/ år har vi utvecklingssamtal med föräldrar och barn, där vi genom samtal och dokumentation fokuserar på barnens utveckling och lärande.

Den pedagogiska verskamheten

Vi ser barnet som kompetent och tar till vara på barnens frågor, erfarenheter, intressen och önskemål. I den pedagogiska verksamheten arbetar vi med att utveckla barnens språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen upptäcker och lär i leken samt genom eget skapande, temaarbete, musik, rörelse, kulturaktiviteter m.m.

Vi vill att vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Leken genomsyrar vår verksamhet och den är barnets verktyg för att undersöka, prova och förstå sin omvärld. Barn utvecklas och lär sig i leken och i samspel med andra barn och vuxna. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens utveckling och lärande. Vi reflekterar kring det vi ser, för att kunna gå vidare med barnens och verksamhetens utveckling.

Språkutveckling

Vi arbetar medvetet med att stimulera barnens språkutveckling, både i vardagliga situationer och i planerade aktiviteter. Barn med annat modersmål än svenska, får både utveckla det svenska språket och sitt modersmål i vår verksamhet. Vi använder oss bl.a. av sago- och sångpåsar, rim och ramsor, högläsning och vi hämtar nya böcker från bokbussen varje månad. Barn med annat modersmål än svenska ges också möjlighet att söka modersmålsstöd.

Specialkost

Personalen har stor erfarenhet och god kunskap om både de matallergiska barnens kost, den medicinska behandlingen med hudläkemedel och inhalationer för astma. Maten tillagas i ett dietkök av utbildad kokerska efter barnens speciella behov. Vi använder inte mjölk, ägg, fisk, soja, skaldjur, baljväxter eller nötter i kosten.

Senast ändrad: 2020-11-11 07:44