Hur kan Malmö växa - hållbart?

Skall Malmö växa utåt, inåt eller både och? I denna dialog-pm presenteras tre alternativ till hur Malmö kan fortsätta att växa efter det att utbyggnadsmöjligheterna i dagens översiktsplan förbrukats. Alla alternativen rymmer ytterligare 100 000 invånare och är utformade för att fylla höga krav på hållbarhet. Men alternativen visar bara utbyggnadsprinciper och de skall inte uppfattas som förslag som är färdiga att genomföra.

 

Samråd genomfört

Samråd kring denna dialog-pm genomfördes under april—juni 2009. Innehållet presenterades då också som utställning och vid ett antal möten. De synpunkter som stadsbyggnadskontoret fick in finns redovisade i en samrådsredogörelse som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 12 november 2009. I samrådsredogörelsen ger stadsbyggnadskontoret också förslag till riktlinjer och rekommendationer för det fortsatta översiktsplanearbetet.

Synpunkter på dialog-pm

Remissyttrandena ger brett stöd för att hållbarhet sätts upp som överordnat mål för fortsatt tillväxt och för att hållbarheten konkretiseras till högt markutnyttjande, funktionsblandning, cykelvänlighet och kollektivtrafikanpassning.

Av de tre alternativen får INÅT starkt stöd i yttrandena. Ännu fler förordar INÅT OCH UTÅT, många dock med kommentaren att en renodlad INÅT-strategi vore fördelaktigast men att den blandade strategin INÅT OCH UTÅT framstår som mer realistisk med hänsyn till efterfrågan på mark för olika typer av boende och verksamheter. Ingen förordar att Malmö enbart skall växa UTÅT.

Miljönämnden har en annan syn på INÅT OCH UTÅT och menar att alla UTÅT-alternativets nackdelar också följer med blandalternativet. Miljönämnden förordar därför entydigt en renodlad INÅT-strategi.

De vanligaste motiven som anförs för tillväxt INÅT är att detta alternativ leder till den mest hållbara samhällsutvecklingen, att det bevarar jordbrukslandskapet och dessutom att det tillför en möjlighet till positiv utveckling i Malmös storskaliga bostadsområden. Det finns också en viss tveksamhet till att de stationsorter som föreslås i UTÅT är genomförbara och kan bli tillräckligt attraktiva.

Trots den starka opinionen för fortsatt förtätning av Malmö påpekar många remissinstanser samtidigt att park- och rekreationsområdena inte får bli för små i ett förtätat Malmö. Många framhåller också att utbyggnaden inte får leda till segregation och ökade klyftor mellan olika delar av staden. Dessutom framförs ett antal synpunkter på aspekter som hör till den fortsatta planeringen.

I dialog-pm ges även en regional utblick med illustration av hur UTÅT-alternativets stationsorter skulle kunna fördelas längs nuvarande och planerade spår i SSSV-området. Ett generellt omdöme är att skissen ger intressanta uppslag, att Malmös utbyggnad måste ses i regionalt perspektiv och att planeringen i området på något sätt bör samordnas. Flera grannkommuner pekar på konkreta frågor för samarbete.

Slutsatser och rekommendationer inför kommande översiktsplan

  • Lägg tonvikten vid tillväxt INÅT och kollektivtrafikanpassning i nästa översiktsplan.

Innanför Yttre Ringvägen

  • Se över outnyttjade utbyggnads- och omvandlingsområden i gällande översiktsplan med syfte att öka exploateringen.
  • Komplettera med fler utbyggnads- och omvandlingsområden i staden.
  • Ta fram en dialog-pm som visar hur vi kan förtäta i befintliga bebyggelseområden.
  • Prioritera förtätningsområden som kan samordnas med spårutbyggnad.

Utanför Yttre Ringvägen

  • Se över outnyttjade utbyggnadsområden i "byarna". Kan de knytas till högklassig kollektivtrafik och utnyttjas mer intensivt eller bör de utgå ur översiktsplanen?
  • Studera möjligheterna att skapa nya utbyggnadsområden med gångavstånd till högklassig kollektivtrafik. En del markbostäder och verksamheter skall kunna ingå.

Regionalt

  • Samverka med grannkommuner om samordning av bebyggelse- och spårplanering.

Malmös utveckling mot en attraktiv och hållbar stad

Det överordnade målet för Malmös översiktsplanering är att bibehålla och vidareutveckla Malmö som attraktiv och hållbar stad på kort och lång sikt. Utvecklingen skall vara hållbar både i ekonomiskt, socialt och ekologiskt avseende.

En av de viktigaste funktionerna för översiktsplanen är att ge riktlinjer för framtidens bebyggelse. Bebyggelsestrukturen påverkar vårt behov av förflyttningar och resor och därmed också framtidens energiförbrukning och klimatpåverkan, frågor som har hög prioritet både lokalt och globalt. Men bebyggelsen utgör också ramen för boende, arbetsliv och fritid och får därmed stor betydelse också för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Malmö.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-02 13:28