Satsning på trygghetsskapande insatser 2017-2018

Fler kameror, bättre belysning och ökad renhållning. Det var några av de insatser som genomfördes eller påbörjades under 2017 för att Malmö ska bli en tryggare stad. Kommunstyrelsen avsätter pengar för fortsatta satsningar 2018. Det blir fokus på tillsynsarbete, städpatruller och värdegrundsarbete i Malmös skolor.

Malmökärlek

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2017 att satsa 50 miljoner kronor extra på förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. I dialog med polisen i Malmö, kommunala förvaltningar och bolag presenterades en rad förslag. Åtgärderna beslutades av kommunstyrelsen den 3 maj och innehåller flera olika delar.

Tryggare offentlig miljö

Tryggheten i den offentliga miljön ska förbättras genom renovering av tunnlar, bättre belysning och utökad kameraövervakning. Insatser görs bland annat i Beijers park, Södervärn, Sofielund, Möllevången och Lindängen.

Upprustning av Nobeltunneln

Framgångsrika städpatruller

Under 2017 gjordes ett framgångsrikt arbete med städ- och trygghetspatruller i prioriterade områden i staden, i enlighet med teorin om ”Broken Windows”. Det innebär att skadegörelse åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse – att hålla rent blir därmed ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Satsningen får extra pengar för att bedrivas på helårsbasis under 2018.

Utökad nattvandring

Civilsamhället spelar en viktig roll för det trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön. Idag finns bland annat ett antal aktiva föreningar och grupper som nattvandrar för att öka tryggheten i olika områden av staden. Stödet till nattvandringen förstärktes under 2017.

Samverkan mot organiserad brottslighet

Parkeringsövervakning Malmö tilldelas resurser för att kunna bistå polisen i arbetet med att komma till rätta med så kallade målvaktsbilar. Som en del av det trygghetsskapande arbetet kommer parkeringsvakterna dessutom att förses med teknisk utrustning. Arbetet fortsätter under 2018 och sprids nu till andra städer i landet. 

Särskilt fokus på tillsyn mot svarta marknaden

Genomslaget har varit bra för det fokuserade tillsynsarbetet mot svartklubbar, oseriösa fastighetsägare, livsmedels- och fordonsbranschen som Malmö stad gjorde tillsammans med andra myndigheter under 2017. Det har resulterat i att olovliga boenden och livsmedelsfusk har upptäckts och att olagliga klubbar har stängts ner. Under 2018 tilldelas det fortsatta arbetet tio miljoner kronor.

Samverkan mot dödligt våld (GVI)

Tillsammans med polisen undersöker Malmö stad möjligheten att införa en ny metod för att bryta kriminella individers och konstellationers kriminella gärningar med särskilt fokus på dödligt våld, Group Violence Intervention (GCI).

Stärkt brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet stärks. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens får ett utökat stöd för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet, bland annat genom mer resurser till arbetet med unga lagöverträdare och orosanmälningar. I det ska man bland annat fokusera på att motverka nyrekrytering till gäng och underlätta för dem som vill hoppa av.

Drengeakademin - unga i riskzon

Inom skolan ska arbetet med unga i riskzonen utvecklas enligt den danska modellen Drengeakademin.

Ökat värdegrundsarbete i skolorna

Under 2018 satsar Malmö stad extra på det preventiva värdegrundsarbetet i stadens skolor för att förhindra kränkningar, våld, mobbing och radikalisering.

Räddningstjänsten Syds satsning på ungdomar

Räddningstjänsten Syd fick under 2017 stöd till sitt arbete med RISK (Räddningstjänsten i samverkan med kidsen) som syftar till att ge högstadieelever positiva vuxna förebilder.

Business Improvement District Sofielund

Arbetet som i dag bedrivs i Sofielundsområdet genom projektet BID Sofielund ska utvecklas och spridas till andra områden. Fastighetsägare Sofielund bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Föreningen är öppen för alla som äger fastigheter i området, både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar. 

Tillsammans med de boende och staden och med hjälp av BID-modellen utvecklas Sofielund till en attraktiv del av Malmö, en stadsdel där alla kan känna sig trygga och stolta. BID står för Business Improvement Districts som är en modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 16:57